Cung cấp thiết bị cho Nhà máy Đường Bourbon - Tây Ninh

 

Năm 1997, MIE đã thực hiện thành công Dự án cung cấp thiết bị chế biến đường cho Nhà máy Đường Bourrbon - Tây Ninh. Các hạng mục thiết bị cung cấp gồm có: nồi nấu, nồi bốc hơi, băng tải, vít tải, chỏm cầu phân ly, bộ cấp nhiệt với tổng giá trị hợp đồng 6,15 triệu USD.