Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP