Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2018

Kính gửi: Các quý cổ đông

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi tới các Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2018:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.

2. Văn bản số 981/CV-MIE-TCKT về giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ trước và sau soát xét.

Trân trọng.