Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2018

Kính gửi: Các Quý cổ đông.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/8/2018:

1. Báo cáo tài chính riêng.

2. Văn bản số 891/CV-MIE-TCKT về giải trình chênh lệch số liệu.

Trân trọng./.