Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Điều lệ, nghị quyết, tài liệu khác

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi tới quý cổ đông:

1. Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3.Thông báo thay đổi nhân sự số 607/TB-MIE-TCNS.

Trân trọng