Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Nghị quyết về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết số 41/NQ-MIE-HĐQT ngày 11/6/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Mẹ, Văn phòng Tổng công ty, 03 đơn vị phụ thuộc và Báo cáo hợp nhất toàn Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Trân trọng.