Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Điều lệ, nghị quyết, tài liệu khác

Nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động (Lần 2) và sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

 

 

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động  và sửa đổi Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 10/6/2020.

Trân trọng.