Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Ngày 20/3/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-MIE-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, theo đó:

- Ngày cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: Ngày 10/4/2019.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2019.

Chi tiết xem Nghị quyết số 11/NQ-MIE-HĐQT ngày 20/3/2019 đính kèm.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Trân trọng thông báo.