Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Ngày 28/4/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-MIE-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  năm 2020. Theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: Ngày 18/5/2020.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến khoảng nửa đầu tháng 6/2020.

Chi tiết xin mời xem Nghị quyết số 29/NQ-MIE-HĐQT ngày 28/4/2020.

Trân trọng.