Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 thứ sáu, ngày 26/4/2019.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung Đại hội được Tổng công ty đăng tải tại website: www.mie.com.vn .

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty theo danh sách đến ngày 10/4/2019.

- Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự  bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời họp, các tài liệu được gửi kèm và giấy CMND/Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội lập thành văn bản và gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 22/4/2019.

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội gửi về Tổng công ty trước 16 giờ 00 ngày 22/4/2019.

          Địa chỉ liên hệ:

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.3825 2498   Fax: 024.3826 1129

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng.

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản)

1. Thông báo mời họp.

2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

5. Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.

6. Tờ trình thông qua Định hướng  phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2019-2021, hướng tới 2026

7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (bao gồm BCTC Công ty Mẹ và BCTC hợp nhất)

8. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

9. Tờ trình thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS.

10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

11. Quyết định số 353/QĐ-MIE-HĐQT ngày 25/4/2019 Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

12. Tờ trình số 356/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/4/2019 thông qua phương án tạm phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.