Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 thứ tư, ngày 10/6/2020.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung Đại hội được Tổng công ty đăng tải tại website: www.mie.com.vn .

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty theo danh sách đến ngày 18/5/2020.

- Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự  bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời họp, các tài liệu được gửi kèm và giấy CMND/Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội lập thành văn bản và gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 04/6/2020.

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội gửi về Tổng công ty trước 16 giờ 00 ngày 04/6/2020.

          Địa chỉ liên hệ:

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.3825 2498   Fax: 024.3826 1129

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng.

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản)

1. Thông báo mời họp.

2. Chương trình 

3. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

4. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng công tác năm 2020.

7. Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

8Tờ trình về việc thông qua  sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động.

9. Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị,

10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (bao gồm BCTC Công ty Mẹ và BCTC hợp nhất), phương án PPLN công ty mẹ năm 2019 và kế hoạch PPLN năm 2020.

11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

12.Tờ trình thông qua tổng hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động SXKD giai đoạn 2020-2021 của Văn phòng cơ quan Tổng công ty.

13. Tờ trình thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS.

14. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

15. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên, mức thù lao đối với Kiểm soát viên.

16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

17. Tờ trình số 587/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2020 về việc thông qua BCTC công ty mẹ và hợp nhất năm 2019, phương án PPLN công ty mẹ 2019 (đã được Bộ Công Thương chấp thuận) và kế hoạch PPLN năm 2020.

18. Tờ trình số 588/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

19. Tờ trình số 589/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2020 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Kiểm soát viên và mức thù lao đối với Kiểm soát viên.