Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Báo cáo tài chính

Văn bản giải trình chênh lệch trên 5% giữa kết quả sản xuất kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 đã soát xét

Kính gửi: Các quý Cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi các Quý cổ đông Tổng công ty văn bản số 999/CV-MIE-TCKT ngày 12/9/2018 về giải trình chênh lệch trên 5% giữa kết quả sản xuất kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 đã soát xét.

Trân trọng.