STT Name
1 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tổ chức
2 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cá nhân
3 Giấy biên nhận
4 Đơn chuyển nhượng cổ phần
5 Quy chế_Ban kiểm soát_Tổng công ty Máy & TBCN - CTCP.part1
6 Quy chế_Ban kiểm soát_Tổng công ty Máy & TBCN - CTCP.part2
7 Quy chế_Ban kiểm soát_Tổng công ty Máy & TBCN - CTCP.part3
8 Quy chế_Ban kiểm soát_Tổng công ty Máy & TBCN - CTCP.part4
9 Nghị quyết Đại hội cổ đông MIE - CTCP lần I
10 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part01
11 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part02
12 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part03
13 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part04
14 Điều lệ Tổng công ty Máy&TBCN-CTCP.part05
15 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part06
16 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part07
17 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part08
18 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part09
19 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part10
20 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part11
21 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part12
22 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part13
23 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part14
24 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part15
25 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part16
26 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part17
27 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part18
28 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part19
29 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part20
30 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part21
31 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part22
32 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part23
33 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part24
34 Điều lệ Tổng công ty Máy & TBCN-CTCP.part25
35 Đại hội cổ đông lần I -QĐ 12.part3
36 Đại hội cổ đông lần I -QĐ 12.part2
37 Đại hội cổ đông lần I -QĐ 12.part1
38 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 10
39 Đại hội cổ đông lần I -QĐ 06-Nguyên tắc-thể lệ biểu quyết
40 Đại hội cổ đông lần I -QĐ 06
41 Đại hội cổ đông lần I -TB 07-Chương trình ĐH kèm theo
42 Đại hội cổ đông lần I -QĐ 06-Quy chế LV kèm theo.part1
43 Đại hội cổ đông lần I -QĐ 06-Quy chế LV kèm theo.part2
44 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 11
45 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 13.part1
46 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 13.part2
47 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 13.part3
48 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 13.part4
49 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 13.part5
50 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 14
51 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 15
52 Bản công bố thông tin đấu giá và phụ lục đính kèm -Tệp nén 2
53 Quy chế bán đấu giá cổ phần MIE tại công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp
54 Bản công bố thông tin đấu giá và phụ lục đính kèm -Tệp nén 3
55 Bản công bố thông tin đấu giá và phụ lục đính kèm -Tệp nén 1
56 Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần MIE-Tiếng Anh-Phần 2
57 Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần MIE-Tiếng Anh-Phần 1
58 Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần MIE-Tiếng Việt-Phần 1
59 Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần MIE-Tiếng Việt-Phần 2