Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin hoạt động

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Vào hồi 13 giờ 30 ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

 

Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự đại hội là 52 người đại điện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp 141.947.200 cổ phần, tương đương 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã có đủ điều kiện tổ chức.

 

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 có Đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, Đại diện Cục Công nghiệp của Bộ Công Thương tham dự;

 

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội với số cổ phiếu tán thành là 141.947.200 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội, cụ thể:

 

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;

 

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

 

3. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Trong đó:

 

- Kết quả năm 2017, doanh thu đạt 1.328,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4,15 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 8,17 triệu đồng/người/tháng.

 

- Kế hoạch năm 2018, doanh thu đạt 1.151 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 7,8 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 8,3 triệu đồng/người/tháng.

 

4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018;

 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động MIE;

 

6. Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty;

 

7. Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

 

8. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018,

 

9. Tiến hành miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát: Ông Lê Văn Phong và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát, gồm ông Lê Tuấn Anh và bà Nguyễn Thị Khánh Ly với tỷ lệ tương ứng là 100,34% và 99,58%.

 

Đồng thời, trước khi diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP cũng đã tổ chức Lễ trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD năm 2017.

 

 

Một số hình ảnh diễn ra

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của MIE

 

Quang cảnh Đại hội

 

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội

 

 

Ô. Trần Quốc Toản Chủ tịch Hội đồng quản trị

báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

 

 

Ô. Nguyễn Khắc Hải, Tổng giám đốc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị MIE

 

 

Ô. Đinh Quang Hòa, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo 

của Ban Kiểm soát

 

 

Ô. Lê Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc trình bày Kết quả SXKD 

năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018

 

 

Ô. Phạm Thành Đông, Phó Tổng giám đốc trình bày báo cáo tiền lương, thù lao năm

2017 của HĐQT, BKS, TGĐ và người quản lý khác và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018

của HĐQT, BKS

 

 

Đại hội biểu quyết việc thông qua nội dung các Quy chế hoạt động

 

 

Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

 

 

Ô. Nguyễn Khắc Hải, Tổng giám đốc tặng hoa chúc mừng

Ban kiểm soát đã được kiện toàn  

 

 

Ô. Nguyễn Văn Thành, mã số cổ đông MIE 044 phát biểu ý kiến tại Đại Hội

 

 

Ô. Nguyễn Đức Trọng, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội

 

 

Hội đồng quản trị MIE nhiệm kỳ 2017-2021

 

 

Chụp ảnh kỷ niệm của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2017-2021

 

 

 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ  Công Thương

Ô. Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐQT và Ô. Nguyễn Khắc Hải, Tổng giám đốc trao bằng khen

của Bộ Công Thương và tặng hoa cho đại diện Công ty Cơ khí Quang Trung và Trung tâm

QLSX&KD2 MIE đã có thành tích trong hoạt động SXKD năm 2017

 

 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ  Công Thương

Ô. Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐQT và Ô. Nguyễn Khắc Hải, Tổng giám đốc trao bằng khen

của Bộ Công Thương và tặng hoa cho các ông: Nguyễn Đức Trọng, Trưởng Ban KTKHKT,

Lê Hồng Minh, Trưởng phòng Thương mại và Nguyễn Văn Thành, Tổng giám đốc Công ty Cơ

khí Quang Trung đã có thành tích trong hoạt động SXKD năm 2017