Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin hoạt động các đơn vị thành viên

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty cổ phần cơ khí Duyên Hải

   Ngày 22/6/2020 tại thành phố Hải Phòng, Công ty Cổ phần Cơ khí Duyên Hải (DMC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.  
Đến dự Đại hội có đại diện Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp-CTCP tham dự.
 
   Dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn gồm ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Cù Ngọc Phương - Tổng giám đốc Công ty. Đại hội có sự tham gia của các cổ đông, đại diện 100% (12.809.800) cổ phần có quyền biểu quyết
 
   Các cổ đông tham dự đại hội đều đánh giá cao kết quả đạt được của Công ty năm 2019 và tin tưởng vào sự chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban điều hành, sự nỗ lực của CBCNV Công ty trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2020.
 
   Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và những giải pháp điều hành Công ty trong giai đoạn tiếp theo được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đã được sự đồng thuận với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao.
 
   Đại hội đã thông qua chương trình họp với tỷ lệ nhất trí cao với nhiều nội dung quan trọng sau:
   1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
   2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
   3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 
   4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.
   5. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS, TGĐ & người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS. 
   6. Thông qua phương án tạm phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
   7. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
   Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề xin ý kiến đã trình bày trong đại hội. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải đã thành công tốt đẹp. 
 
Một số hình ảnh tại Đại hội
 
Quang cảnh Đại hội