Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin hoạt động

Lãnh đạo Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP làm việc với Công ty TNHH MTV Cơ Khí Hà Nội

Tiếp tục chương trình làm việc năm 2019 của Lãnh đạo Tổng công ty với các đơn vị thành viên, ngày 26/6/2019 tại Công ty TNHH MTV Cơ Khí Hà Nội (Công ty Cơ khí Hà Nội), Khu công nghiệp thuận Thành 3, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Khắc Hải Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) dẫn đầu đã làm việc với Ban lãnh đạo của Công ty Cơ khí Hà Nội.

Quang cảnh buổi làm việc

Cùng tham dự buổi làm việc, về phía MIE có các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng các Ban: Tổ chức Nhân sự, Tài chính Kế toán, Kinh tế Kế hoạch Kỹ thuật và Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty.

Về phía Công ty Cơ khí Hà Nội, tham dự buổi làm việc có các đồng chí Chủ tịch, Tổng giám đốc, các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty, Chủ tịch Công đoàn, Kiểm soát viên và các Phòng, Ban chuyên môn của Công ty.

Tổng giám đốc Tổng công ty Nguyễn Khắc Hải chủ trì, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại cuộc họp, thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty Cơ khí Hà Nội, Tổng giám đốc Phan Phạm Hà đã báo cáo với Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Hải và đoàn công tác MIE về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, kế hoạch 6 tháng cuối năm; Công tác đầu tư; Công tác quản trị tài chính, thoái vốn ngoài ngành; Công tác quản trị nhân sự và một số vấn đề khác.

Tổng giám đốc Công ty Cơ khí Hà Nội Phan Phạm Hà

báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

Sau khi nghe báo cáo của Tổng giám đốc Công ty, ý kiến phát biểu của Chủ tịch, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban, Kiểm soát viên của Công ty cùng ý kiến của Phó Tổng giám đốc, các Ban chuyên môn Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty kết luận như sau:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

a) Trong thời gian tới Công ty tập trung chỉ đạo để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được giao, trong đó chú trọng:

- Đẩy mạnh năng suất, tăng sản lượng sản xuất công nghiệp.

- Hết sức chú trọng trong công tác quản lý, quản trị về chất lượng sản phẩm, đưa mục tiêu chất lượng sản phẩm lên hàng đầu.

- Đồng ý và khuyến khích việc hạn chế các hoạt động kinh doanh thương mại theo đề xuất của Công ty để tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm chính, như: Đúc, thiết bị kết cấu, sản phẩm đồng bộ và phụ tùng cơ khí chính xác.

b) Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có quyết định phê duyệt Định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2019-2021, hướng tới năm 2026. Căn cứ Định hướng phát triển đã được phê duyệt, Công ty Cơ khí Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo mục tiêu đã đề ra và báo cáo Tổng công ty cuối tháng 12/2019.

2. Công tác đầu tư

a) Công tác quyết toán dự án di dời:

- Việc quyết toán dự án phải được trình Tổng công ty có ý kiến trước khi phê duyệt.

- Yêu cầu đơn vị báo cáo toàn diện tình hình thực hiện dự án di dời, tình hình quyết toán dự án chi tiết, đề nghị gửi báo cáo về Tổng công ty trước ngày 30/9/2019.

b) Kế hoạch mua sắm 2017 - 2018:

- Đã thực hiện hoàn thành kế hoạch mua sắm, đề nghị Công ty thực hiện các bước quyết toán, phê duyệt quyết toán hoàn thành theo quy định về công tác đầu tư, mua sắm.

- Các thiết bị đã đưa vào khai thác, bước đầu có một số kết quả tích cực, tuy nhiên, hiệu quả kinh tế còn thấp, chưa như mong muốn.

3. Công tác quản trị tài chính

a) Tình hình thực hiện các kết luận của Tổng giám đốc Tổng công ty:

Đã thực hiện có kết quả một số nội dung yêu cầu tại kết luận số 295/TB-MIE-VP ngày 29/3/2019 và kết luận số 1277/CV-MIE-TCKT ngày 27/11/2018 về việc Thực hiện kết luận của Tổ giám sát tài chính của Tổng công ty.

Tổng công ty ghi nhận Công ty đã thực hiện công tác quản trị tài chính có bước chuyển biến tích cực.

b) Đối với các khoản công nợ phải thu khó đòi:

Đề nghị Công ty có giải trình, làm rõ về công nợ này, trong đó chỉ rõ: Nguyên nhân (khách quan, chủ quan), trách nhiệm (tập thể, cá nhân) và giải pháp giải quyết, báo cáo Tổng công ty trước ngày 30/9/2019.

c) Đối với việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ:

Đề nghị Công ty có giải trình, làm rõ việc chưa thực hiện Quyết định số 1360/QĐ-MIE-HĐQT ngày 17/12/2018 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 20/01/2017 đến 31/12/2017 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội. Thời gian báo cáo Tổng công ty trước ngày 30/7/2019.

d) Về các tồn tại về tài chính: 

Đề nghị Công ty báo cáo các vấn đề tồn tại về tài chính, bao gồm: Tồn tại cũ, phát sinh trong năm 2018 theo quy định về giám sát tài chính. Thời gian trước ngày 30/9/2019.

e) Về công tác hạch toán giá vốn, chi phí lương và chi phí khấu hao TSCĐ, đề nghị Công ty:

+ Về các định mức tiêu hao, định mức máy móc thiết bị: Đề nghị Công ty hoàn thiện, trình Tổng công ty phê duyệt theo quy định để xác định, tính toán chi phí sản xuất đúng và đủ.

+ Khi ký hợp đồng với các đối tác, yêu cầu phải lập phương án kinh doanh đối với từng đơn hàng, trong đó xác định rõ ràng, đầy đủ các chi phí thực hiện và phải được phê duyệt đảm bảo hiệu quả kinh tế trước khi triển khai thực hiện đơn hàng.

4. Công tác tổ chức nhân sự, tiền lương

- Công tác quản trị nhân lực: Công ty đã có bước chuyển biến tích cực trong công tác tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo tại chỗ trong thời gian qua, thời gian tới cần tiếp tục duy trì và phát huy.

- Về việc sử dụng tiền hỗ trợ di dời để hỗ trợ chi phí tiền lương: Yêu cầu Công ty phải sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định nhà nước và đảm bảo có hiệu quả.

- Đề nghị Công ty báo cáo về việc sử dụng tiền hỗ trợ di dời, việc sử dụng tiền hỗ trợ cho người lao động cụ thể, chi tiết gửi Tổng công ty trước ngày 30/7/2019.