Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin hoạt động sản xuất, kinh doanh

Lãnh đạo Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP làm việc với Công ty TNHH 1TV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí

 

Tiếp tục chương trình làm việc năm 2019 của Lãnh đạo Tổng công ty với các đơn vị thành viên, ngày 7/5/2019 tại Công ty TNHH 1TV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí (Mecanimex), địa chỉ: 37 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Khắc Hải Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) dẫn đầu đã làm việc với Ban lãnh đạo của Công ty Mecanimex.

Cùng tham dự buổi làm việc, về phía MIE, có các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng các Ban: Tổ chức Nhân sự, Tài chính Kế toán, Kinh tế Kế hoạch Kỹ thuật và Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty.

Về phía Công ty Mecanimex, tham dự buổi làm việc, có đồng chí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Bình, các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty, đồng chí Giám đốc Nhà máy Quy chế Từ Sơn và các Phòng, Ban chuyên môn của Công ty.

 

 

Tại cuộc họp, thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty Mecanimex, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Bình đã báo cáo với Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Hải và đoàn công tác MIE về tình hình sản xuất kinh 3 tháng đầu năm, kế hoạch 9 tháng cuối năm 2019; Tình hình đầu tư giai đoạn 2 của dự án di dời và phương án tái cấu trúc Nhà máy Quy chế Từ Sơn.

Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty, ý kiến phát biểu của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban khác của Công ty về nội dung của cuộc họp và ý kiến của các Ban chuyên môn thuộc Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty kết luận như sau:  

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Công ty tập trung nhân lực, vốn để điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Nhà máy Quy chế Từ Sơn đảm bảo các đơn hàng được thực hiện đúng tiến độ cam kết, đảm bảo giữ vững chất lượng sản phẩm.

- Định hướng phát triển của Tổng công ty đã ban hành ngày 04/5/2019, trong đó định hướng phát triển tới năm 2021, hướng đến năm 2026 của Tổng công ty đã xác định rõ ràng, cụ thể. Đề nghị Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cùng Ban lãnh đạo bám sát định hướng phát triển của Tổng công ty để tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm cụ thể, chi tiết, nhất là đối với năm 2019, 2020, 2021 và báo cáo Tổng công ty:

+ Đối với năm 2019, Tổng công ty đã giao kế hoạch sản xuất kinh doanh,  đề nghị Công ty kiểm tra, rà soát về các chỉ tiêu đã được giao, báo cáo Tổng công ty trước ngày 30/6/2019.

+ Đối với các năm tiếp theo, báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh vào tháng 12 hàng năm của năm trước liền kề năm thực hiện.

2. Công tác quản trị tài chính:

Tiếp tục tăng cường công tác quản trị tài chính, trong đó tập trung vào việc: Quản trị rủi ro trong kinh doanh thương mại; Việc thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi.

3. Công tác tái cấu trúc Nhà máy Quy chế Từ Sơn:

Phương án tái cơ cấu Nhà máy hiện nay đã chậm so với yêu cầu, đề nghị Công ty tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng phương án tái cấu trúc, cụ thể: Công ty thành lập Tổ xây dựng phương án (đề án) tái cấu trúc Nhà máy do đồng chí Tổng giám đốc Công ty làm Tổ trưởng và xây dựng, hoàn thành báo cáo Tổng công ty trước ngày 30/6/2019. Trong đó tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau:

- Xây dựng cơ chế quản lý, quản trị và điều hành đối với Nhà máy, trong đó phân cấp rõ ràng tính tự chủ giữa Công ty và Nhà máy, giữa các bộ phận (phòng, ban, phân xưởng) của Nhà máy trong việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Sắp xếp, cấu trúc lại bộ máy tổ chức, nhân sự của Nhà máy Quy chế Từ Sơn theo hướng: Tinh gọn, hiệu lực trong bộ phận quản lý; Khoán chi phí, khoán sản phẩm đến bộ phận sản xuất, người lao động trực tiếp.

- Rà soát quy trình và năng lực sản xuất, cân đối nguồn vốn, xây dựng kế hoạch đầu tư máy móc cấp bách phục vụ sản xuất.