Công ty Cổ phần Cơ khí Cửu Long

Cuu Long Mechanical Joint Stock Company (CLMC)
Địa chỉ: Số 16 Đường Phó Cơ Điếu, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: +84 070 3823237
Fax: +84 070 3831160
Email: ckcl.vinhlong@gmail.com
Website:

Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1
Tools Joint Stock Company No.1 (TJC)
Địa chỉ: 108 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84 04 38584337
Fax: +84 04 38584094
Công ty Cổ phần Cơ khí Duyên Hải

Duyen Hai Mechanical Join Stock Company (Duyen Hai JS Co.)

Địa chỉ: Số 133 Đường 5 cũ, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: +84 031 3745312
Fax: +84 031 3745730
Website: