• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
 
Tổng công ty chúng tôi cam kết:
          Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng công việc nhằm đáp ứng tốt nhất đòi hỏi của các đối tác và đạt hiệu quả ngày càng cao trong hoạt động của mình.
 
                                                       Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2005
                                                                     Tổng Giám đốc                
                                                               (Đã ký và đóng dấu)           
 
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG, AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP NĂM 2021
 
1. Doanh thu đạt 380 tỷ đồng. Trong đó Doanh thu sản xuất công nghiệp đạt 343 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế đạt 3,3 tỷ đồng.
3. Hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa Tổng công ty.
4. Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tòa nhà 7A Mạc Thị Bưởi. Thực hiện tốt việc phân loại và xử lý rác thải đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.
5. Tuân thủ 100% các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các yêu cầu khác liên quan đến môi trường. 
6. Giảm gánh nặng ô nhiễm môi trường thông qua việc kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường từ các hoạt động của Tổng công ty. Thực hiện phân loại rác thải, giảm thiểu rác thải, thu gom lưu giữ chất thải theo quy định của địa phương.
7. Không ngừng nâng cao nhận thức cho CBCNV trong hoạt động bảo vệ môi trường.
8. Phấn đấu 100% CBCNV được đào tạo về an toàn lao động.
9. Chú trọng cải thiện điều kiện môi trường làm việc, đảm bảo trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động, giảm thiểu 100% tai nạn lao động nặng.
10. Tuân thủ các quy định, quy trình về bảo vệ môi trường quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
11. Có biện pháp ngăn ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đặt sức khỏe của người lao động lên ưu tiên hàng đầu.
12. Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp nhằm giảm thiểu và kiểm soát các mối nguy có liên quan đến hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp.
 
 
                                                                                                 Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021
                                                                                                                                                            Tổng Giám đốc             
                                                                                                                                                       (Đã ký và đóng dấu)        

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498