Sơ đồ tổ chức

 

 

 

 

 

 

Ông Trần Quốc Toản

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

 

 Ông Nguyễn Khắc Hải

Tổng Giám đốc - Thành viên Hội đồng quản trị 

                       

              Cù Ngọc Phương                        Ông Hoàng Minh Việt

                                               Thành viên Hội đồng quản trị       Thành viên Hội đồng quản trị

                                                    

                             Ông Phạm Thành Đông                             

                              Phó Tổng Giám đốc