Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán) ; văn bản số 345/CV-MIE-TCKT ngày 06/4/2018 về giải trình chênh lệch số liệu BCTC trước và sau kiểm toán

Trân trọng!

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP