Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trong gửi các quý cổ đông:

1. Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty Mẹ đã kiểm toán.

2. Báo cáo tài chính năm 2018 Hợp nhất đã kiểm toán.

3. Văn bản số 273/CV-MIE-TCKT ngày 02/4/2019 giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty Mẹ và Hợp nhất.

4. Văn bản số 274/CV-MIE-TCKT ngày 02/4/2019 giải trình chênh lệch giữa số liệu Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán so với số liệu Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 và chênh lệch giữa lợi nhuận sau thuế năm 2018 so với cùng kỳ năm trước.

Trân trọng.