Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP

                         

     Căn cứ Công văn số 130/CV-BCT ngày 05/01/2017 về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng công ty Máy và TBCN - CTCP;
     Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-BCT ngày 09/01/2017 về việc cử đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp;
     Căn cứ Công văn số 286/BCT-TCCB ngày 11/01/2017 về việc giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.


     Ngày 16/01/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp tổ chức Đại Hội đồng cổ đông lần thứ nhất tại Hội trường Nhà khách Quân đội, số 33C Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Nội dung chính: Thông qua Điều lệ hoạt động, thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong thời gian tới (2017-2019); Thông qua mức thù lao trả Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.


      Đại Hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ và tổ chức hoạt động; kế hoạch kinh doanh 3 năm (2017-2019); kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2017-2021, cụ thể như sau:
         1. Hội đồng quản trị:
            - Ông Trần Quốc Toản

            - Ông Nguyễn Khắc Hải

            - Ông Hoàng Minh Việt

            - Ông Cù Ngọc Phương
         2. Ban Kiểm soát:
            - Ông: Đinh Quang Hòa

            - Ông: Lê Văn Phong

     Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, biểu quyết bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và chức danh Trưởng Ban kiểm soát, kết quả như sau:
           - Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu Ông Trần Quốc Toản giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp-CTCP kể từ thời điểm được bầu vào ngày 16/01/2017, nhiệm kỳ 2017-2021.
         - Hội đồng quản trị đã nhất trí bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp-CTCP nhiệm kỳ 2017-2021 giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
           - Ban kiểm soát đã bầu Ông Đinh Quang Hòa giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp-CTCP kể thừ thời điểm bầu vào ngày 16/01/2017, nhiệm kỳ 2017-2021.


Sau đây là một số hình ảnh tại Đại Hội.

    

Các đại biểu tham dự Đại Hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Lãnh đạo Bộ Công Thương tặng hoa chúc mừng các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP ra mắt đại hội.

Lãnh đạo Bộ Công Thương tặng hoa chúc mừng các Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP ra mắt đại hội.

Lãnh đạo Bộ Công Thương chúc mừng Ban lãnh đạo Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP.

Lãnh đạo Bộ Công Thương tặng hoa chúc mừng các Thành viên Ban lãnh đạo Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP ra mắt đại hội.