Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Điều lệ, nghị quyết, tài liệu khác

Nghị quyết Hội đồng quản trị MIE lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Các Cổ đông MIE.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết số 32/NQ-MIE-HĐQT ngày 20/6/2018 của Hội đồng quản trị MIE về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Trân trọng.

Tổng công ty Máy và TBCN - CTCP