Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Điều lệ, nghị quyết, tài liệu khác

Nghị quyết số 62/NQ-MIE-HĐQT ngày 24/12/2019 Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết số 62/NQ-MIE-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP của ông Phan Phạm Hà.

Trân trọng.