Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

 

 

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

 

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

 

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 00 Thứ Ba, ngày 30/10/2018.

 

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 9, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

3. Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung Đại hội được Tổng công ty đăng tải tại website: www.mie.com.vn và sẽ được gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

 

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

 

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty theo danh sách đến ngày 12/10/2018.

 

- Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền.

 

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

 

- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời họp, các tài liệu được gửi kèm và giấy CMND/Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

 

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

 

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội lập thành văn bản và gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 25/10/2018.

 

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội; Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị gửi về Tổng công ty trước 16 giờ 00 ngày 25/10/2018.

 

Địa chỉ liên hệ:

 

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

 

   Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

 

Điện thoại: 024.3825 2498   Fax: 024.3826 1129

 

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp quý cổ đông chưa nhận được Thư mời tham dự Đại hội.

 

Trân trọng.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH (Đã ký)

Trần Quốc Toản

 

Bộ tài liệu nội dung Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, vui long click vào tên văn bản):

 

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

 

2. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

 

3. Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

 

4. Giấy ủy quyền (theo nhóm) tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

 

5. Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

 

6. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

 

7. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

 

8. Tờ trình số 1157/TTr-MIE-HĐQT ngày 19/10/2018 của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021