Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của MIE

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE)

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung như sau:

1.   Thời gian tổ chức Đại hội: 13giờ 00 thứ sáu,  ngày 27 tháng 4 năm 2018 

2.   Địa điểm: Hội trường Tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3.   Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung Đại hội được Tổng công ty đăng tải tại website: www.mie.com.vn

4.   Điều kiện tham dự Đại hội: 

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP  theo danh sách đến ngày 06/4/2018.

- Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời họp, các tài liệu được gửi kèm và giấy CMND/Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

5.   Xác nhận tham dự Đại hội

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội lập thành văn bản và gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 23/4/2018.

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội; Đơn đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát gửi về Tổng công ty trước 16 giờ 00 ngày 23/4/2018.

Địa chỉ liên hệ:

  Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Địa chỉ: số 7A Mạc thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 38252498; Fax: 024 38261129

         Trân trọng./.

 

       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                 CHỦ TỊCH

            Trần Quốc Toản

 

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

1. Thông báo mời họp

2. Chương trình Đại Hội

3. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

6. Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018

7. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

8. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty

9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (bao gồm BCTC Công ty MẹBCTC Hợp nhất 2017)

10. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS, TGĐ và người quản lý khác và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS

11. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

12 Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 (bao gồm cả Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.)

13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông