Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Điều lệ, nghị quyết, tài liệu khác

Thông báo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động và sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trí MIE

Kính gửi: Cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi các Quý cổ đông:

1. Nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động (lần 2).

2. Nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị.

Trân trọng.