Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin hoạt động

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

 

Vào hồi 8 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự đại hội là 37 người đại điện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp 141.836.100 cổ phần, tương đương 99,891% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã có đủ điều kiện tổ chức theo quy định.

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 có Ông Phạm Tuấn Anh, Cục phó Cục Công nghiệp và đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ của Bộ Công Thương tham dự;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội với số cổ phiếu tán thành là 141.836.100 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội, cụ thể:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và định hướng công tác năm 2019; Báo cáo công bố tình hình quản trị năm 2018.

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019;

3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Trong đó:

- Kết quả năm 2018, doanh thu đạt 1.423,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 7,28 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng.

- Kế hoạch năm 2019, doanh thu đạt 1.232 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 8,7 triệu đồng/người/tháng.

4. Định hướng phát triển Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP giai đoạn 2019-2021, hướng đến năm 2026.

​5. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019;

6. Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

7. Phương án tạm phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019,

 

Một số hình ảnh diễn ra tại

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của MIE

 

Quang cảnh Đại hội

 

Ô. Trần Quốc Toản Chủ tịch Hội đồng quản trị

báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

 

Ô. Nguyễn Khắc Hải, Tổng giám đốc trình bày Định hướng phát triển Tổng công ty

giai đoạn 2019-2021, hướng đến năm 2026

 

Ô. Đinh Quang Hòa, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo

của Ban Kiểm soát

 

Ô. Lê Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc trình bày Kết quả SXKD

 năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

 

Ô. Phạm Thành Đông, Phó Tổng giám đốc trình bày: Tờ trình đề nghị thông qua

BCTC năm 2018 đã được kiểm toán; Phương án tạm phân phối lợi nhuận năm 2018 và

 Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2018 của Ban lãnh đạo Tổng công ty

 

Đại diện Cục Công nghiệp Bộ Công Thương phát biểu ý kiến tại Đại hội

 

Cổ đông Nguyễn Hòa phát biểu ý kiến tại Đại hội

 

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội

 

Ô. Nguyễn Đức Trọng, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội