Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Điều lệ, nghị quyết, tài liệu khác

Nghị quyết số 212/NĐ-MIE-HĐQT ngày 12/3/2021 về kế hoạch tổ chức Đạị hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Các Quý cổ đông Tổng công ty.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết số 212/NQ-MIE-HĐQT ngày 12/3/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng./.