Tiếng Việt English

Danh mục Văn bản

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tài liệu

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Đơn vị ban hành Trích yếu nội dung
1 19/09/2017 Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP 6 tháng đầu năm 2017
2 29/08/2017 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP quý II năm 2017​​
3 29/08/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP quý II năm 2017
4 21/08/2017 Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký và lưu ký chứng khoán
5 04/08/2017 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
6 27/07/2017 Tài liệu Đại hội cổ đông lần thứ nhất
7 31/05/2017 Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần MIE-Tiếng Việt
8 30/05/2017 Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần MIE-Tiếng Anh
9 30/05/2017 Bản công bố thông tin đấu giá và phụ lục đính kèm
10 30/05/2017 Quy chế bán đấu giá cổ phần MIE tại công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp
11 15/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 15
12 14/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 14
13 13/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 13
14 11/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 11
15 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - QĐ 06 - Quy chế LV kèm theo
16 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - TB 07 - Chương trình ĐH kèm theo
17 06/QĐ-HĐTV 30/05/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp Đại hội cổ đông lần I - QĐ 06
18 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - QĐ 06 - Nguyên tắc - Thể lệ biểu quyết
19 10/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - Tờ trình 10
20 12/QĐ-HĐTV 30/05/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp Đại hội cổ đông lần I - QĐ 12
21 30/05/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp Điều lệ Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp
22 17/05/2017 Nghị quyết Đại hội cổ đông MIE - CTCP lần I
23 17/05/2017 Đơn chuyển nhượng cổ phần
24 17/05/2017 Giấy biên nhận
25 17/05/2017 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cá nhân
26 17/05/2017 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tổ chức