Tiếng Việt English

Văn bản

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tài liệu

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Đơn vị ban hành Trích yếu nội dung
1 81/CV-MIE-TCKT 22/01/2020 Công văn số 81/CV-MIE-TCKT ngày 22/01/2020 giải trình CL số liệu BCTC quý 4 năm 2019
2 22/01/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019
3 21/01/2020 BCTC công ty Mẹ quý 4 năm 2019
4 51/CV-MIE-TCNS 20/01/2020 Danh sách cổ đông NN cổ đông lớn
5 25/12/2019 Thông báo thay đổi nhân sự số 1120/TB-MIE-TCNS, 25/12/2019 Ông phan phạm hà từ nhiệm TV HĐQT
6 62/NQ-MIE-HĐQT 25/12/2019 Nghị quyết 62/NQ-MIE-HĐQT ngày 24/12/2019 chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Phan Phạm Hà
7 24/10/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019
8 24/10/2019 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 Công ty Mẹ
9 741/TB-MIE-VP 28/08/2019 Thông báo bán thanh lý xe ô tô 29V-0035
10 786/CV-MIE-TCKT 27/08/2019 CV 786/CV-MIE-TCKT ngày 27/8/2019 giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC hợp nhất bán niên 2019 đã được soát xét
11 785/CV-MIE-TCKT 27/08/2019 CV 785/CV-MIE-TCKT ngày 27/8/2019 giải trình chênh lệch số liệu BCTC hợp nhất bán niên 2019 đã được soát xét
12 27/08/2019 BCTC hợp nhất bán niên 2019 đã được soát xét
13 761/CV-MIE-TCKT ngày 19/8/2019 19/08/2019 CV 761/CV-MIE-TCKT ngày 19/8/2019 giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC Công ty Mẹ bán niên 2019 đã soát xét
14 16/08/2019 BCTC Công ty Mẹ bán niên 2019 đã soát xét
15 755/CV-MIE-TCKT 16/08/2019 VB số 755/CV-MIE-TCKT ngày 16/8/2019 giải trình CL số liệu BCTC Cty Mẹ soát xét bán niên 2019
16 696/CV-MIE-TCKT 22/07/2019 Văn bản số 696/CV-MIE-TCKT, ngày 22/7/2019 giải trình CL số liệu BCTC hợp nhất quý 2 năm 2019
17 22/07/2019 BCTC Hợp nhất Quý 2 năm 2019
18 22/07/2019 BCTC Công ty mẹ quý 2 năm 2019
19 659/CV-MIE-TCNS 15/07/2019 Văn bản số 659/CV-MIE-TCNS ngày 15/7/2019 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
20 11/06/2019 Nghị quyết số 41/NQ-MIE-HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
21 10/05/2019 PL5 Đơn ĐN cấp lại phiếu tham dự chào bán cạnh tranh
22 10/05/2019 PL4 Đơn ĐN hủy ĐK tham dự chào bán cạnh tranh
23 10/05/2019 PL3 Giấy ủy quyền tham gia chào bán cạnh tranh
24 10/05/2019 PL 2 Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh
25 10/05/2019 PL 1 Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh
26 10/05/2019 7. Giấy ủy quyền về việc thực hiện thoái vốn
27 10/05/2019 6 Cổ phiếu vô danh
28 10/05/2019 5. BCTC năm 2018 CKCT HP đã được kiểm toán
29 10/05/2019 4 CV 3475 của BCT về thoái vốn của MIE tại CKCT HP
30 10/05/2019 3. Quy chế chào bán cạnh tranh CP của MIE tại CKCT HP
31 10/05/2019 Quyết định phê duyệt PA thoái vốn MIE tại CKCT HP bằng chào giá cạnh tranh
32 10/05/2019 Thông báo chào bán cạnh tranh CP của MIE tại CKCT Hải Phòng
33 06.05.2019/TB-CKH-HPC ngày 06.05.2019 09/05/2019 CV số 06.05.2019 của CK Hải Phòng TB KQ đấu giá bán CP tại CKCT Hải Phòng Lần 1
34 26/04/2019 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
35 26/04/2019 Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
36 364/CV-MIE-TCKT ngày 26/4/2019 26/04/2019 Công văn số 364/CV-MIE-TCKT ngày 26/4/2019 giải trình chênh lệch số liệu BTC quý 1 năm 2019
37 26/04/2019 Giấy nộp tiền trúng đấu giá CP MIE tại CKCT HP
38 26/04/2019 Đơn ĐN cấp lại phiếu tham dự đấu giá mua CP MIE tại CKCT HP
39 26/04/2019 Đơn ĐN hủy ĐK tham dự đấu giá mua CP MIE tại CKCT HP
40 26/04/2019 Giấy ủy quyền tham gia đấu giá CP của MIE tại CKCT HP
41 26/04/2019 Mẫu giấy nộp tiền cọc đấu giá mua CP MIE tại CKCT HP
42 26/04/2019 Đơn ĐK tham gia mua CP đối với nhà đầu tư trong nước mua CP của MIE tại CKCT HP
43 26/04/2019 Phiếu tham dự đấu giá CP của MIE tại CKCT HP
44 26/04/2019 Đơn đăng ký tham gia mua CP của MIE tại CKCT HP
45 26/04/2019 Quy chế bán đấu giá CP Cty CKCT Hải Phòng do MIE sở hữu
46 26/04/2019 Thông báo bán đấu giá CP để thoái vốn của MIE tại CKCT HP
47 356/TTr-MIE-HĐQT 25/04/2019 CV 356/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/4/2019 Tờ trình thông qua PA tạm PPLN 2018 và KH PPLN 2019
48 353/QĐ-MIE-HĐQT 25/04/2019 QĐ 353/QĐ-MIE-HĐQT ngày 25/4/2019 ban hành QC làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2019
49 25/04/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019
50 25/04/2019 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý 1 năm 2019
51 23/04/2019 CBTT chuyển nhượng CP của MIE tại CKCT Hải Phòng
52 19/04/2019 Báo cáo thường niên năm 2018
53 17/04/2019 QĐ 310/QĐ-MIE-HĐQT ngày 17.4.2019 phê duyệt giá khởi điểm và PA thoài vốn tại CKCT Hải Phòng
54 269/TTr-MIE-HĐQT ngày 1/4/2019 16/04/2019 Tờ trình thông qua BC tiền lương, thù lao thực hiện 2018 HĐQT, BKS, TGĐ, KH chi trả tiền lương 2019
55 16/04/2019 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
56 16/04/2019 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 và KH phân phối 2019
57 16/04/2019 Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vi kiểm toán BCTC năm 2019
58 16/04/2019 Tờ trình thông qua định hướng phát triển MIE
59 16/04/2019 Tờ trình báo cáo kết quả SXKD 2018 kế hoạch SXKD 2019 của MIE
60 16/04/2019 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
61 16/04/2019 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng 2019
62 16/04/2019 Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2019 MIE
63 295/TB-MIE-HĐQT ngày 12/4/2019 16/04/2019 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 MIE
64 02/04/2019 Báo cáo tài chính năm 2018 Hợp nhất đã kiểm toán
65 02/04/2019 Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty Mẹ đã kiểm toán
66 274/CV-MIE-TCKT 02/04/2019 CV số 274/CV-MIE-TCKT ngày 2.4.2019 Giải trình CL số liệu BCTC năm 2018 đã kiểm toán với BCTC quý 4/2018
67 273/CV-MIE-TCKT 02/04/2019 CV số 273/CV-MIE-TCKT ngày 2.4.2019 Giải trình ý kiến ngoại trừ trên BCTC năm 2018
68 11/NQ-MIE-HĐQT 20/03/2019 Nghị quyết số 11/NQ-MIE-HĐQT ngày 20/3/2019 Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
69 167/CV-MIE-TCKT 08/03/2019 CV số 167/CV-MIE-TCKT ngày 08/3/2019 giải trình vi phạm pháp luật về thuế
70 30/01/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018
71 30/01/2019 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý 4 năm 2018
72 89/CV-MIE-TCKT 30/01/2019 Văn bản số 89/CV-MIE-TCKT ngày 30/1/2019 giải trình chênh lệch số liệu BCTC quý 4 năm 2018
73 74/CV-MIE-TCNS 29/01/2019 Văn bản 74/CV-MIE-TCNS ngày 28.1.2019 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (chốt ngày 12.10.2018)
74 228/UBCK-GSĐC 10/01/2019 Văn bản 228/UBCK-GSĐC ngày 8/1/2019 của UBCKNN Gia hạn thời gian công bố BCTC niên độ 2019
75 30/10/2018 Bản cung cấp thông tin (ông Phan Phạm Hà)
76 1184/TB-MIE-TCNS ngày 30.10.2018 30/10/2018 Thông báo thay đổi nhân sự (TV HĐQT) và danh sách người nội bộ và những người có liên quan
77 1183/NQ-DHCDBT2018 ngày 30.10.2018 30/10/2018 Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 MIE ngày 30.10.2018
78 1182/BB-DHCDBT ngày 30.10.2018 30/10/2018 Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 MIE ngày 30.10.2018
79 1185/CV-MIE-TCKT ngày 30.10.2018 30/10/2018 Văn bản số 1185/CV-MIE-TCKT ngày 30.10.2018 Giải trình chênh lệch số liệu BCTC quý 3 năm 2018
80 30/10/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2018
81 30/10/2018 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý 3 năm 2018
82 1157/TTr-MIE-HĐQT 19/10/2018 Tờ trình số 1157/TTr-MIE-HĐQT ngày 19/10/2018 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021
83 1146/QĐ-MIE-HĐQT ngày 17.10.2018 18/10/2018 QĐ 1146 ngày 17.10.2018 Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường MIE
84 1145/QĐ-MIE-HĐQT ngày 17.10.2018 18/10/2018 QĐ 1145 ngày 17.10.2018 Ban hành Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường 2018 MIE
85 18/10/2018 Giấy xác nhận tham dự Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 MIE
86 18/10/2018 Giấy ủy quyền (theo nhóm) tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 MIE
87 18/10/2018 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 MIE
88 18/10/2018 Chương trình ĐHĐCĐ bất thường MIE năm 2018
89 1143/TB-MIE-HĐQT 18/10/2018 Văn bản 1443 ngày 17.10.2018 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
90 50/NQ-MIE-HĐQT 21/09/2018 Nghị quyết số 50/NQ-MIE-HĐQT ngày 21/9/2018 của HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2018
91 999/CV-MIE-TCKT 13/09/2018 Văn bản 999/CV-MIE-TCKT ngày 12/9/2018 giải trình chênh lệch trên 5% giữa KQKD trên BCTC hợp nhất Quý 2/2018 và BCTC hợp nhất bán niên 2018 đã soát xét
92 981/CV-MIE-TCKT 31/08/2018 Văn bản 981/CV-MIE-TCKT ngày 31/8/2018 giải trình CL số liệu BCTC hợp nhất bán niên 2018 trước và sau soát xét
93 31/08/2018 BCTC hợp nhất giữa niên độ 2018 đã soát xét
94 31/08/2018 Phiếu bỏ giá đấu giá mua thanh lý xe ô tô 29Z-8573
95 31/08/2018 Phiếu đăng ký mua thanh lý xe ô tô 29Z-8573
96 979/TB-MIE-HĐTL 31/08/2018 Thông báo số 979/TB-MIE-HĐTL ngày 31/8/2018 bán thanh lý xe ô tô 29Z-8573
97 891/CV-MIE-TCKT 29/08/2018 Văn bản số 891/CV-MIE-TCKT ngày 29/8/2018 giải trình chênh lệch số liệu BCTC bán niên 2018 trước và sau soát xét (công ty Mẹ)
98 29/08/2018 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ bán niên 2018 đã được soát xét
99 758/CV-MIE-TCKT 31/07/2018 Văn bản số 758/CV-MIE-TCKT ngày 31/7/2018 giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2018
100 30/07/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2018
101 30/07/2018 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý II năm 2018
102 734/CV-MIE-TCNS 25/07/2018 Văn bản số 734/CV-MIE-TCNS ngày 25.7.2018 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
103 32/NQ-MIE-HĐQT 20/06/2018 Nghị quyết số 32/NQ-MIE-HĐQT ngày 20/6/2018 lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC 2018
104 18/06/2018 Thông báo về việc thoái vốn của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đầu tư tại Công ty CP Cơ điện và Xây dựng quảng Nam (KQ bán cổ phần)
105 30/05/2018 Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động MIE đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2018
106 21/05/2018 Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
107 464/TB-MIE-TCNS 04/05/2018 Thông báo thay đổi nhân sự số 464/TB-MIE-TCNS ngày 04/5/2018
108 447/NQ-DHDCDTN2018 03/05/2018 Nghị quyết DHDCD 2018 bản đính chính ngày 3/5/2018
109 446/BB-DHDCDTN2018 03/05/2018 Biên bản DHDCD 2018 bản đính chính ngày 3/5/2018
110 458/CV-MIE-TCNS 03/05/2018 Văn bản 458/CV-MIE-TCNS ngày 3/5/2018 đính chính nội dung Nghị quyết DHDCD thường niên 2018
111 27/04/2018 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
112 27/04/2018 Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018
113 440/CV-MIE-TCKT 27/04/2018 văn bản số 440/CV-MIE-TCKT ngày 27/4/2018 giải trình chênh lệch BCTC quý 1 năm 2018
114 27/04/2018 Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2018
115 27/04/2018 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý 1 năm 2018
116 24/04/2018 Báo cáo thường niên 2017
117 333/TTr-MIE-HĐQT 23/04/2018 Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2017-2021
118 17/04/2018 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
119 334/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017 và KH phân phối 2018
120 335/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao năm 2017 HĐQT, BKS, TGĐ và KH chi trả năm 2018
121 337/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị MIE
122 338/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động MIE tại DHCD 2018
123 17/04/2018 Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 MIE
124 04/BC-MIE-BKS 17/04/2018 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
125 336/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vi kiểm toán BCTC năm 2018
126 339/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình báo cáo kết quả SXKD 2017 kế hoạch SXKD 2018 của MIE
127 340/BC-MIE-HĐQT 17/04/2018 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
128 17/04/2018 Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 MIE
129 372/TB-MIE-HĐQT 17/04/2018 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 MIE
130 363/GT-MIE-TCKT 13/04/2018 Văn bản số 363/GT-MIE-TCKT ngày 13/4/2018 giải trình chênh lệch số liệu BCTC trước và sau kiểm toán
131 345/CV-MIE-TCKT 06/04/2018 Văn số 345/CV-MIE-TCKT ngày 6/4/2018 về giải trình chênh lệch số liệu BCTC trước và sau kiểm toán
132 06/04/2018 Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017 đã kiểm toán
133 06/04/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 MIE đã kiểm toán
134 1096/UBCK-GSĐC 04/04/2018 Ủy ban chứng khoán nhà nước Công văn số 1096/UBCK-GSĐC ngày 09/02/2018 của Ủy ban chứng khoán nhà nước gia hạn thời gian công bố BCTC của MIE
135 239/QĐ-MIE-HĐQT 16/03/2018 QĐ số 239/QĐ-MIE-HĐQT ngày 16/3/2018 của Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
136 14/NQ-MIE-HĐQT 15/03/2018 Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP Nghị quyết số 14/NQ-MIE-HĐQT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của HĐQT MIE về Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
137 92/CV-MIE-HĐQT 30/01/2018 Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP năm 2017
138 19/01/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
139 19/01/2018 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 Công ty Mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
140 01/TB-MIE-HĐTL 02/01/2018 Thông báo thanh lý xe ô tô 29X-6028
141 28/12/2017 Thông báo về việc thoái vốn của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đầu tư tại Công ty cổ phần Cơ khí Cửu Long (kết quả bán cổ phần)
142 1617/TB-SGDHN 14/12/2017 Thông báo số 1617/TB-SGDHN ngày 8/12/2017 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng công ty Máy và TBCN - CTCP
143 999/QĐ-SGDHN 14/12/2017 QĐ số 999/QĐ-SGDHN ngày 8/12/2017 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Máy và TBCN - CTCP
144 30/11/2017 Công văn 1095/CV-MIE-TCKT ngày 30/11/2017 điều chỉnh số liệu liên quan tới Báo cáo tài chính bán niên năm 2017
145 17/11/2017 Thông báo bán cổ phần của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Cửu Long
146 28/NQ-MIE-HĐQT 07/11/2017 Nghị quyết số 28/NQ-MIE-HĐQT ngày 07/11/2017 của Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cửu Long
147 31/10/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP quý 3 năm 2017
148 31/10/2017 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP quý 3 năm 2017
149 7054/UBCK-GSĐC 24/10/2017 Văn bản gia hạn thời gian công bố BCTC quý 3 năm 2017
150 26/09/2017 Báo cáo tài chính Công ty mẹ giữa niên độ đã được soát xét cho giái đoạn hoạt động từ ngày 20/01/2017 đến ngày 30/6/2017
151 26/09/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 20/01/2017 đến 30/6/2017
152 631A/CV-MIE-HĐQT 26/09/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP 6 tháng đầu năm 2017
153 28/08/2017 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP quý II năm 2017​​
154 28/08/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP quý II năm 2017
155 21/08/2017 Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký và lưu ký chứng khoán
156 04/08/2017 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
157 27/07/2017 Tài liệu Đại hội cổ đông lần thứ nhất
158 31/05/2017 Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần MIE-Tiếng Việt
159 30/05/2017 Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần MIE-Tiếng Anh
160 30/05/2017 Bản công bố thông tin đấu giá và phụ lục đính kèm
161 30/05/2017 Quy chế bán đấu giá cổ phần MIE tại công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp
162 15/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 15
163 14/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 14
164 13/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 13
165 11/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 11
166 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - QĐ 06 - Quy chế LV kèm theo
167 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - TB 07 - Chương trình ĐH kèm theo
168 06/QĐ-HĐTV 30/05/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp Đại hội cổ đông lần I - QĐ 06
169 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - QĐ 06 - Nguyên tắc - Thể lệ biểu quyết
170 10/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - Tờ trình 10
171 12/QĐ-HĐTV 30/05/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp Đại hội cổ đông lần I - QĐ 12
172 30/05/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp Điều lệ Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp
173 17/05/2017 Nghị quyết Đại hội cổ đông MIE - CTCP lần I
174 17/05/2017 Đơn chuyển nhượng cổ phần
175 17/05/2017 Giấy biên nhận
176 17/05/2017 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cá nhân
177 17/05/2017 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tổ chức