Tiếng Việt English

Văn bản

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tài liệu

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Đơn vị ban hành Trích yếu nội dung
1 17/11/2017 Thông báo bán cổ phần của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Cửu Long
2 28/NQ-MIE-HĐQT 07/11/2017 Nghị quyết số 28/NQ-MIE-HĐQT ngày 07/11/2017 của Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cửu Long
3 31/10/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP quý 3 năm 2017
4 31/10/2017 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP quý 3 năm 2017
5 7054/UBCK-GSĐC 24/10/2017 Văn bản gia hạn thời gian công bố BCTC quý 3 năm 2017
6 26/09/2017 Báo cáo tài chính Công ty mẹ giữa niên độ đã được soát xét cho giái đoạn hoạt động từ ngày 20/01/2017 đến ngày 30/6/2017
7 26/09/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 20/01/2017 đến 30/6/2017
8 631A/CV-MIE-HĐQT 26/09/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP 6 tháng đầu năm 2017
9 28/08/2017 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP quý II năm 2017​​
10 28/08/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP quý II năm 2017
11 21/08/2017 Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký và lưu ký chứng khoán
12 04/08/2017 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
13 27/07/2017 Tài liệu Đại hội cổ đông lần thứ nhất
14 31/05/2017 Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần MIE-Tiếng Việt
15 30/05/2017 Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần MIE-Tiếng Anh
16 30/05/2017 Bản công bố thông tin đấu giá và phụ lục đính kèm
17 30/05/2017 Quy chế bán đấu giá cổ phần MIE tại công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp
18 15/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 15
19 14/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 14
20 13/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 13
21 11/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 11
22 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - QĐ 06 - Quy chế LV kèm theo
23 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - TB 07 - Chương trình ĐH kèm theo
24 06/QĐ-HĐTV 30/05/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp Đại hội cổ đông lần I - QĐ 06
25 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - QĐ 06 - Nguyên tắc - Thể lệ biểu quyết
26 10/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - Tờ trình 10
27 12/QĐ-HĐTV 30/05/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp Đại hội cổ đông lần I - QĐ 12
28 30/05/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp Điều lệ Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp
29 17/05/2017 Nghị quyết Đại hội cổ đông MIE - CTCP lần I
30 17/05/2017 Đơn chuyển nhượng cổ phần
31 17/05/2017 Giấy biên nhận
32 17/05/2017 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cá nhân
33 17/05/2017 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tổ chức