Tiếng Việt English

Văn bản

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tài liệu

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Đơn vị ban hành Trích yếu nội dung
1 08/04/2021 Báo cáo thường niên năm 2020
2 280/QĐ-MIE-TCKT 31/03/2021 QĐ 280/QĐ-MIE-TCCB ngày 31/3/2021 bổ nhiệm PTGĐ Vũ Trung Thực và bản cung cấp thông tin của ông Thực
3 283/CV-MIE-TCKT 31/03/2021 CV 283/CV-MIE-TCKT, ngày 31/3/2021 giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán
4 282/CV-MIE-TCKT 31/03/2021 CV282/CV-MIE-TCKT giải trình CL số liệu BCTC hợp nhất 2020 đã kiểm toán
5 31/03/2021 BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán
6 244/CV-MIE-TCKT 22/03/2021 CV 244/CV-MIE-TCKT giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC công ty Mẹ 2020
7 243/CV-MIE-TCKT 22/03/2021 CV 243/CV-MIE-TCKt ngày 22/3/2021 giải trình CL số liệu BCTC Công ty Mẹ kiểm toán 2020
8 22/03/2021 BCTC Công ty Mẹ năm 2020 đã kiểm toán
9 72/BC-MIE-HĐQT 12/03/2021 Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP năm 2020
10 212/NQ-MIE-HĐQT 12/03/2021 NQ 212/NQ-MIE-HĐQT ngày 12/3/2021 Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
11 186/TB-MIE-VP 09/03/2021 TB số 186/TB-MIE-VP giới thiệu chức danh và chữ ký TGĐ Lê Quốc Hưng
12 08/03/2021 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 10
13 200/TB-MIE-KTKHKT 08/03/2021 TB 200/TB-MIE-KTKHKT ngày 8/3/2021 TB thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 10
14 08/03/2021 Giấy ủy quyền CBTT (ngày 23/2/2021) Ông Lê Quốc Hưng TGĐ uy quyền bà Trang PTGĐ
15 08/03/2021 Bản cung cấp thông tin ông Lê Quốc Hưng TGĐ ngày 23-2-2021
16 136/QĐ-MIE-HĐQT 08/03/2021 QĐ số 136/QĐ-MIE-HĐQT, 23/2/2021 Bổ nhiệm TGĐ Lê Quốc Hưng
17 Cv số 61/CV-MIE-TCNS 08/03/2021 Danh sách cổ đông NN cổ đông lớn chốt ngày 18/5/2020
18 08/03/2021 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2020
19 08/03/2021 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý 4 năm 2020
20 44/CV-MIE-TCKT 08/03/2021 CV số 44/CV-MIE-TCKT, 21/1/2021 giải trình CL số liệu BCTC CBTT kỳ quý 4 năm 2020
21 72/BC-MIE-HĐQT 29/01/2021 Báo cáo quản trị năm 2020
22 899/CV-MIE-TCKT 28/08/2020 CV 899/CV-MIE-TCKT, 28/8/2020 giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC hợp nhất bán niên 2020 soát xét kiểm toán
23 898/CV-MIE-TCKT 28/08/2020 CV 898/CV-MIE-TCKT ngày 28/8/2020 giải trình chênh lệch số liệu BCTC hợp nhất bán niên soát xét
24 28/08/2020 BCTC hơp nhất bán niên 2020 soát xét kiểm toán
25 879/CV-MIE-TCKT 25/08/2020 CV879/CV-MIE-TCKT, 25/8/2020 giải trình Ý kiến Kiểm toán Ngoại trừ trên BCTC Công ty Mẹ bán niên 2020
26 876/CV-MIE-TCKT 25/08/2020 CV 876/CV-MIE-TCKT ngày 25/8/2020 giải trình CL số liệu BCTC Công ty Mẹ soát xét bán niên 2020
27 25/08/2020 BCTC công ty mẹ soát xét kiểm toán bán niên năm 2020
28 588/TTr-MIE-HĐQT 18/08/2020 18. Tờ trình 588 Miễn nhiệm và bầu BS TV HĐQT
29 781/CV-MIE-TCNS 29/07/2020 Danh sách cổ đông NN cổ đông lớn chốt ngày 18/5/2020
30 782/CV-MIE-TCKT 28/07/2020 Văn bản số 782/CV-MIE-TCKT ngày 28/7/2020 giải trình CL số liệu BCTC quý 2 năm 2020
31 28/07/2020 Báo cáo tài chính công ty Mẹ quý 2 năm 2020
32 28/07/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020
33 668/QĐ-MIE-HĐQT 29/06/2020 Quyết định số 668 lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020
34 19/06/2020 Nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động MIE lần 2
35 19/06/2020 Nội dung sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị MIE theo NQ ĐHĐCĐ 2020
36 607/TB-MIE-TCNS 10/06/2020 Thông báo thay đổi nhân sự số 607/TB-MIE-TCNS ngày 10/6/2020
37 606/NQ-ĐHĐCĐTN2020 10/06/2020 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
38 605/BB-ĐHĐCĐTN2020 10/06/2020 Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
39 589/TTr-MIE-HĐQT 05/06/2020 19. Tờ trình 589 Miễn nhiệm, bầu BS KSV và mức thù lao KSV
40 587/TTr-MIE-HĐQT 05/06/2020 17. Tờ trình số 587 Thông qua BCTC Công ty Mẹ và Hợp nhất 2019
41 26/05/2020 16. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020
42 551/TTR-MIE-HĐQT 26/05/2020 15. Tờ trình miễn nhiệm và bầu BS Kiểm soát viên
43 550/TTr-MIE-HĐQT 26/05/2020 14. Tờ trình miễn nhiệm và bầu BS TV HĐQT
44 549/TTr-MIE-HĐQT 26/05/2020 13. Tờ trình thông qua báo cáo tiền lương, thù lao 2019, KH 2020
45 548/TTr-MIE-HĐQT 26/05/2020 12. Tờ trình thông qua hạn mức tín dụng
46 547/TTr-MIE-HĐQT 26/05/2020 11. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020
47 546/TTr-MIE-HĐQT 26/05/2020 10. Tờ trình thông qua BCTC 2019, PA PPLN
48 545/TTr-MIE-HĐQT 26/05/2020 9. Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị
49 544/TTr-MIE-HĐQT 26/05/2020 8. Tờ rình sửa đổi điều lệ
50 543/TTr-MIE-HĐQT 26/05/2020 7. Tờ trình BC kết quả SXKD 2019, KH 2020
51 542/BC-MIE-HĐQT 26/05/2020 6. Báo cáo HĐQT năm 2019, KH 2020
52 05/BC-MIE-BKS 26/05/2020 5.Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2019. KH 2020
53 541/QĐ-MIE-HĐQT 26/05/2020 4. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2020
54 540/QĐ-MIE-HĐQT 26/05/2020 3.QĐ ban hành quy chế đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2020
55 26/05/2020 2.Chương trình ĐHCĐ thường niên 2020
56 538/TB-MIE-HĐQT 26/05/2020 1.Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
57 29/NQ-MIE-HĐQT 28/04/2020 Nghị quyết 29/NQ-MIE-HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ 2020
58 467/TB-MIE-KTKHKT 28/04/2020 Thông báo thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp
59 28/04/2020 Bản cung cấp thông tin Bà Trần Thị Thu Trang ngày 28/4/2020
60 28/04/2020 Bản cung cấp thông tin Ông Lê Quốc Hưng ngày 28/4/2020
61 15/UQ-MIE-TCNS 28/04/2020 Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin ngày 28/4/2020
62 467/TB-MIE-KTKHKT 28/04/2020 TB thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN ngày 27/4/2020
63 28/04/2020 Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 27/4/2020
64 28/04/2020 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 9 ngày 27/4/2020
65 453/CV-MIE-TCKT 22/04/2020 Văn bản 453/CV-MIE-TCKT ngày 22/4/2020 giải trình chênh lệch số liệu BCTC quý 1 năm 2020
66 22/04/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020
67 22/04/2020 Báo cáo tài chính công ty Mẹ quý 1 năm 2020
68 303/CV-ĐKKD 22/04/2020 Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của MIE
69 451/TB-MIE-VP 20/04/2020 TB 451 giới thiệu chức danh, chữ ký Q.TGĐ Lê Quốc Hưng
70 17/04/2020 Bản cung cấp thông tin Ông Lê Quốc Hưng ngày 17/4/2020
71 428/QĐ-MIE-HĐQT 17/04/2020 QĐ 428 ngày 16/4/2020 QĐ bổ nhiệm ông Lê Quốc Hưng giữ chức vụ Q TGĐ
72 427/QĐ-MIE-HĐQT 17/04/2020 QĐ số 427 ngày 16/4/2020 v.v Ô Nguyễn Khắc Hải thôi giữ CV TGĐ
73 431/TB-MIE-TCNS 17/04/2020 Thông báo thay đổi nhân sự số 431/TB-MIE-TCNS
74 08/04/2020 Báo cáo thường niên năm 2019
75 345/CV-MIE-TCKT 30/03/2020 CV 345/CV-MIE-TCKT ngày 30/3/2020 giải trình chênh lệch số liệu BCTC 2019 đã kiểm toán
76 344/CV-MIE-TCKT 30/03/2020 CV 344/CV-MIE-TCKT, ngày 30/3/2020 giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC 2019
77 30/03/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán
78 30/03/2020 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2019 đã kiểm toán
79 19/NQ-MIE-HĐQT 27/03/2020 Nghị quyết 19 ngày 26.3.2020 xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
80 329/CV-MIE-TCNS 27/03/2020 CV 329 ngày 26/3/2020 gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
81 20/03/2020 Văn bản số 484/UBCK-GSĐC gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020
82 484/UBCK-GSĐC 20/03/2020 Văn bản số 484/UBCK-GSĐC gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020
83 81/CV-MIE-TCKT 22/01/2020 Công văn số 81/CV-MIE-TCKT ngày 22/01/2020 giải trình CL số liệu BCTC quý 4 năm 2019
84 22/01/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019
85 81/CV-MIE-TCKT 22/01/2020 CV số 81/CV-MIE-TCKT ngày 22/1/2020 giải trình chênh lệch số liệu BCTC công ty mẹ Q4/2019 và Hợp nhất TCT Quý 4/2019
86 22/01/2020 BCTC hợp nhất quý 4 năm 2029
87 22/01/2020 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 Công ty Mẹ
88 21/01/2020 BCTC công ty Mẹ quý 4 năm 2019
89 51/CV-MIE-TCNS 20/01/2020 Danh sách cổ đông NN cổ đông lớn
90 25/12/2019 Thông báo thay đổi nhân sự số 1120/TB-MIE-TCNS, 25/12/2019 Ông phan phạm hà từ nhiệm TV HĐQT
91 62/NQ-MIE-HĐQT 25/12/2019 Nghị quyết 62/NQ-MIE-HĐQT ngày 24/12/2019 chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Phan Phạm Hà
92 24/10/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019
93 24/10/2019 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 Công ty Mẹ
94 741/TB-MIE-VP 28/08/2019 Thông báo bán thanh lý xe ô tô 29V-0035
95 786/CV-MIE-TCKT 27/08/2019 CV 786/CV-MIE-TCKT ngày 27/8/2019 giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC hợp nhất bán niên 2019 đã được soát xét
96 785/CV-MIE-TCKT 27/08/2019 CV 785/CV-MIE-TCKT ngày 27/8/2019 giải trình chênh lệch số liệu BCTC hợp nhất bán niên 2019 đã được soát xét
97 27/08/2019 BCTC hợp nhất bán niên 2019 đã được soát xét
98 761/CV-MIE-TCKT ngày 19/8/2019 19/08/2019 CV 761/CV-MIE-TCKT ngày 19/8/2019 giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC Công ty Mẹ bán niên 2019 đã soát xét
99 16/08/2019 BCTC Công ty Mẹ bán niên 2019 đã soát xét
100 755/CV-MIE-TCKT 16/08/2019 VB số 755/CV-MIE-TCKT ngày 16/8/2019 giải trình CL số liệu BCTC Cty Mẹ soát xét bán niên 2019
101 696/CV-MIE-TCKT 22/07/2019 Văn bản số 696/CV-MIE-TCKT, ngày 22/7/2019 giải trình CL số liệu BCTC hợp nhất quý 2 năm 2019
102 22/07/2019 BCTC Hợp nhất Quý 2 năm 2019
103 22/07/2019 BCTC Công ty mẹ quý 2 năm 2019
104 659/CV-MIE-TCNS 15/07/2019 Văn bản số 659/CV-MIE-TCNS ngày 15/7/2019 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
105 11/06/2019 Nghị quyết số 41/NQ-MIE-HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
106 10/05/2019 PL5 Đơn ĐN cấp lại phiếu tham dự chào bán cạnh tranh
107 10/05/2019 PL4 Đơn ĐN hủy ĐK tham dự chào bán cạnh tranh
108 10/05/2019 PL3 Giấy ủy quyền tham gia chào bán cạnh tranh
109 10/05/2019 PL 2 Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh
110 10/05/2019 PL 1 Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh
111 10/05/2019 7. Giấy ủy quyền về việc thực hiện thoái vốn
112 10/05/2019 6 Cổ phiếu vô danh
113 10/05/2019 5. BCTC năm 2018 CKCT HP đã được kiểm toán
114 10/05/2019 4 CV 3475 của BCT về thoái vốn của MIE tại CKCT HP
115 10/05/2019 3. Quy chế chào bán cạnh tranh CP của MIE tại CKCT HP
116 10/05/2019 Quyết định phê duyệt PA thoái vốn MIE tại CKCT HP bằng chào giá cạnh tranh
117 10/05/2019 Thông báo chào bán cạnh tranh CP của MIE tại CKCT Hải Phòng
118 06.05.2019/TB-CKH-HPC ngày 06.05.2019 09/05/2019 CV số 06.05.2019 của CK Hải Phòng TB KQ đấu giá bán CP tại CKCT Hải Phòng Lần 1
119 26/04/2019 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
120 26/04/2019 Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
121 364/CV-MIE-TCKT ngày 26/4/2019 26/04/2019 Công văn số 364/CV-MIE-TCKT ngày 26/4/2019 giải trình chênh lệch số liệu BTC quý 1 năm 2019
122 26/04/2019 Giấy nộp tiền trúng đấu giá CP MIE tại CKCT HP
123 26/04/2019 Đơn ĐN cấp lại phiếu tham dự đấu giá mua CP MIE tại CKCT HP
124 26/04/2019 Đơn ĐN hủy ĐK tham dự đấu giá mua CP MIE tại CKCT HP
125 26/04/2019 Giấy ủy quyền tham gia đấu giá CP của MIE tại CKCT HP
126 26/04/2019 Mẫu giấy nộp tiền cọc đấu giá mua CP MIE tại CKCT HP
127 26/04/2019 Đơn ĐK tham gia mua CP đối với nhà đầu tư trong nước mua CP của MIE tại CKCT HP
128 26/04/2019 Phiếu tham dự đấu giá CP của MIE tại CKCT HP
129 26/04/2019 Đơn đăng ký tham gia mua CP của MIE tại CKCT HP
130 26/04/2019 Quy chế bán đấu giá CP Cty CKCT Hải Phòng do MIE sở hữu
131 26/04/2019 Thông báo bán đấu giá CP để thoái vốn của MIE tại CKCT HP
132 356/TTr-MIE-HĐQT 25/04/2019 CV 356/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/4/2019 Tờ trình thông qua PA tạm PPLN 2018 và KH PPLN 2019
133 353/QĐ-MIE-HĐQT 25/04/2019 QĐ 353/QĐ-MIE-HĐQT ngày 25/4/2019 ban hành QC làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2019
134 25/04/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019
135 25/04/2019 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý 1 năm 2019
136 23/04/2019 CBTT chuyển nhượng CP của MIE tại CKCT Hải Phòng
137 19/04/2019 Báo cáo thường niên năm 2018
138 17/04/2019 QĐ 310/QĐ-MIE-HĐQT ngày 17.4.2019 phê duyệt giá khởi điểm và PA thoài vốn tại CKCT Hải Phòng
139 269/TTr-MIE-HĐQT ngày 1/4/2019 16/04/2019 Tờ trình thông qua BC tiền lương, thù lao thực hiện 2018 HĐQT, BKS, TGĐ, KH chi trả tiền lương 2019
140 16/04/2019 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
141 16/04/2019 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 và KH phân phối 2019
142 16/04/2019 Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vi kiểm toán BCTC năm 2019
143 16/04/2019 Tờ trình thông qua định hướng phát triển MIE
144 16/04/2019 Tờ trình báo cáo kết quả SXKD 2018 kế hoạch SXKD 2019 của MIE
145 16/04/2019 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
146 16/04/2019 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng 2019
147 16/04/2019 Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2019 MIE
148 295/TB-MIE-HĐQT ngày 12/4/2019 16/04/2019 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 MIE
149 02/04/2019 Báo cáo tài chính năm 2018 Hợp nhất đã kiểm toán
150 02/04/2019 Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty Mẹ đã kiểm toán
151 274/CV-MIE-TCKT 02/04/2019 CV số 274/CV-MIE-TCKT ngày 2.4.2019 Giải trình CL số liệu BCTC năm 2018 đã kiểm toán với BCTC quý 4/2018
152 273/CV-MIE-TCKT 02/04/2019 CV số 273/CV-MIE-TCKT ngày 2.4.2019 Giải trình ý kiến ngoại trừ trên BCTC năm 2018
153 11/NQ-MIE-HĐQT 20/03/2019 Nghị quyết số 11/NQ-MIE-HĐQT ngày 20/3/2019 Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
154 167/CV-MIE-TCKT 08/03/2019 CV số 167/CV-MIE-TCKT ngày 08/3/2019 giải trình vi phạm pháp luật về thuế
155 30/01/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018
156 30/01/2019 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý 4 năm 2018
157 89/CV-MIE-TCKT 30/01/2019 Văn bản số 89/CV-MIE-TCKT ngày 30/1/2019 giải trình chênh lệch số liệu BCTC quý 4 năm 2018
158 74/CV-MIE-TCNS 29/01/2019 Văn bản 74/CV-MIE-TCNS ngày 28.1.2019 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (chốt ngày 12.10.2018)
159 228/UBCK-GSĐC 10/01/2019 Văn bản 228/UBCK-GSĐC ngày 8/1/2019 của UBCKNN Gia hạn thời gian công bố BCTC niên độ 2019
160 30/10/2018 Bản cung cấp thông tin (ông Phan Phạm Hà)
161 1184/TB-MIE-TCNS ngày 30.10.2018 30/10/2018 Thông báo thay đổi nhân sự (TV HĐQT) và danh sách người nội bộ và những người có liên quan
162 1183/NQ-DHCDBT2018 ngày 30.10.2018 30/10/2018 Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 MIE ngày 30.10.2018
163 1182/BB-DHCDBT ngày 30.10.2018 30/10/2018 Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 MIE ngày 30.10.2018
164 1185/CV-MIE-TCKT ngày 30.10.2018 30/10/2018 Văn bản số 1185/CV-MIE-TCKT ngày 30.10.2018 Giải trình chênh lệch số liệu BCTC quý 3 năm 2018
165 30/10/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2018
166 30/10/2018 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý 3 năm 2018
167 1157/TTr-MIE-HĐQT 19/10/2018 Tờ trình số 1157/TTr-MIE-HĐQT ngày 19/10/2018 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021
168 1146/QĐ-MIE-HĐQT ngày 17.10.2018 18/10/2018 QĐ 1146 ngày 17.10.2018 Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường MIE
169 1145/QĐ-MIE-HĐQT ngày 17.10.2018 18/10/2018 QĐ 1145 ngày 17.10.2018 Ban hành Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường 2018 MIE
170 18/10/2018 Giấy xác nhận tham dự Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 MIE
171 18/10/2018 Giấy ủy quyền (theo nhóm) tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 MIE
172 18/10/2018 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 MIE
173 18/10/2018 Chương trình ĐHĐCĐ bất thường MIE năm 2018
174 1143/TB-MIE-HĐQT 18/10/2018 Văn bản 1443 ngày 17.10.2018 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
175 50/NQ-MIE-HĐQT 21/09/2018 Nghị quyết số 50/NQ-MIE-HĐQT ngày 21/9/2018 của HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2018
176 999/CV-MIE-TCKT 13/09/2018 Văn bản 999/CV-MIE-TCKT ngày 12/9/2018 giải trình chênh lệch trên 5% giữa KQKD trên BCTC hợp nhất Quý 2/2018 và BCTC hợp nhất bán niên 2018 đã soát xét
177 981/CV-MIE-TCKT 31/08/2018 Văn bản 981/CV-MIE-TCKT ngày 31/8/2018 giải trình CL số liệu BCTC hợp nhất bán niên 2018 trước và sau soát xét
178 31/08/2018 BCTC hợp nhất giữa niên độ 2018 đã soát xét
179 31/08/2018 Phiếu bỏ giá đấu giá mua thanh lý xe ô tô 29Z-8573
180 31/08/2018 Phiếu đăng ký mua thanh lý xe ô tô 29Z-8573
181 979/TB-MIE-HĐTL 31/08/2018 Thông báo số 979/TB-MIE-HĐTL ngày 31/8/2018 bán thanh lý xe ô tô 29Z-8573
182 891/CV-MIE-TCKT 29/08/2018 Văn bản số 891/CV-MIE-TCKT ngày 29/8/2018 giải trình chênh lệch số liệu BCTC bán niên 2018 trước và sau soát xét (công ty Mẹ)
183 29/08/2018 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ bán niên 2018 đã được soát xét
184 758/CV-MIE-TCKT 31/07/2018 Văn bản số 758/CV-MIE-TCKT ngày 31/7/2018 giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC quý 2 năm 2018
185 30/07/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2018
186 30/07/2018 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý II năm 2018
187 734/CV-MIE-TCNS 25/07/2018 Văn bản số 734/CV-MIE-TCNS ngày 25.7.2018 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
188 32/NQ-MIE-HĐQT 20/06/2018 Nghị quyết số 32/NQ-MIE-HĐQT ngày 20/6/2018 lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC 2018
189 18/06/2018 Thông báo về việc thoái vốn của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đầu tư tại Công ty CP Cơ điện và Xây dựng quảng Nam (KQ bán cổ phần)
190 30/05/2018 Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động MIE đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2018
191 21/05/2018 Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
192 464/TB-MIE-TCNS 04/05/2018 Thông báo thay đổi nhân sự số 464/TB-MIE-TCNS ngày 04/5/2018
193 447/NQ-DHDCDTN2018 03/05/2018 Nghị quyết DHDCD 2018 bản đính chính ngày 3/5/2018
194 446/BB-DHDCDTN2018 03/05/2018 Biên bản DHDCD 2018 bản đính chính ngày 3/5/2018
195 458/CV-MIE-TCNS 03/05/2018 Văn bản 458/CV-MIE-TCNS ngày 3/5/2018 đính chính nội dung Nghị quyết DHDCD thường niên 2018
196 27/04/2018 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
197 27/04/2018 Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018
198 440/CV-MIE-TCKT 27/04/2018 văn bản số 440/CV-MIE-TCKT ngày 27/4/2018 giải trình chênh lệch BCTC quý 1 năm 2018
199 27/04/2018 Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2018
200 27/04/2018 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý 1 năm 2018
201 24/04/2018 Báo cáo thường niên 2017
202 333/TTr-MIE-HĐQT 23/04/2018 Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2017-2021
203 17/04/2018 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
204 334/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017 và KH phân phối 2018
205 335/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao năm 2017 HĐQT, BKS, TGĐ và KH chi trả năm 2018
206 337/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị MIE
207 338/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động MIE tại DHCD 2018
208 17/04/2018 Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 MIE
209 04/BC-MIE-BKS 17/04/2018 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
210 336/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vi kiểm toán BCTC năm 2018
211 339/TTr-MIE-HĐQT 17/04/2018 Tờ trình báo cáo kết quả SXKD 2017 kế hoạch SXKD 2018 của MIE
212 340/BC-MIE-HĐQT 17/04/2018 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
213 17/04/2018 Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 MIE
214 372/TB-MIE-HĐQT 17/04/2018 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 MIE
215 363/GT-MIE-TCKT 13/04/2018 Văn bản số 363/GT-MIE-TCKT ngày 13/4/2018 giải trình chênh lệch số liệu BCTC trước và sau kiểm toán
216 345/CV-MIE-TCKT 06/04/2018 Văn số 345/CV-MIE-TCKT ngày 6/4/2018 về giải trình chênh lệch số liệu BCTC trước và sau kiểm toán
217 06/04/2018 Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017 đã kiểm toán
218 06/04/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 MIE đã kiểm toán
219 1096/UBCK-GSĐC 04/04/2018 Ủy ban chứng khoán nhà nước Công văn số 1096/UBCK-GSĐC ngày 09/02/2018 của Ủy ban chứng khoán nhà nước gia hạn thời gian công bố BCTC của MIE
220 239/QĐ-MIE-HĐQT 16/03/2018 QĐ số 239/QĐ-MIE-HĐQT ngày 16/3/2018 của Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
221 14/NQ-MIE-HĐQT 15/03/2018 Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP Nghị quyết số 14/NQ-MIE-HĐQT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của HĐQT MIE về Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
222 92/CV-MIE-HĐQT 30/01/2018 Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP năm 2017
223 19/01/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
224 19/01/2018 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 Công ty Mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
225 01/TB-MIE-HĐTL 02/01/2018 Thông báo thanh lý xe ô tô 29X-6028
226 28/12/2017 Thông báo về việc thoái vốn của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đầu tư tại Công ty cổ phần Cơ khí Cửu Long (kết quả bán cổ phần)
227 1617/TB-SGDHN 14/12/2017 Thông báo số 1617/TB-SGDHN ngày 8/12/2017 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng công ty Máy và TBCN - CTCP
228 999/QĐ-SGDHN 14/12/2017 QĐ số 999/QĐ-SGDHN ngày 8/12/2017 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Máy và TBCN - CTCP
229 30/11/2017 Công văn 1095/CV-MIE-TCKT ngày 30/11/2017 điều chỉnh số liệu liên quan tới Báo cáo tài chính bán niên năm 2017
230 17/11/2017 Thông báo bán cổ phần của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Cửu Long
231 28/NQ-MIE-HĐQT 07/11/2017 Nghị quyết số 28/NQ-MIE-HĐQT ngày 07/11/2017 của Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cửu Long
232 31/10/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP quý 3 năm 2017
233 31/10/2017 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP quý 3 năm 2017
234 7054/UBCK-GSĐC 24/10/2017 Văn bản gia hạn thời gian công bố BCTC quý 3 năm 2017
235 26/09/2017 Báo cáo tài chính Công ty mẹ giữa niên độ đã được soát xét cho giái đoạn hoạt động từ ngày 20/01/2017 đến ngày 30/6/2017
236 26/09/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 20/01/2017 đến 30/6/2017
237 631A/CV-MIE-HĐQT 26/09/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP 6 tháng đầu năm 2017
238 28/08/2017 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP quý II năm 2017​​
239 28/08/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP quý II năm 2017
240 21/08/2017 Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký và lưu ký chứng khoán
241 04/08/2017 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
242 27/07/2017 Tài liệu Đại hội cổ đông lần thứ nhất
243 31/05/2017 Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần MIE-Tiếng Việt
244 30/05/2017 Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần MIE-Tiếng Anh
245 30/05/2017 Bản công bố thông tin đấu giá và phụ lục đính kèm
246 30/05/2017 Quy chế bán đấu giá cổ phần MIE tại công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp
247 15/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 15
248 14/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 14
249 13/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 13
250 11/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I -Tờ trình 11
251 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - QĐ 06 - Quy chế LV kèm theo
252 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - TB 07 - Chương trình ĐH kèm theo
253 06/QĐ-HĐTV 30/05/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp Đại hội cổ đông lần I - QĐ 06
254 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - QĐ 06 - Nguyên tắc - Thể lệ biểu quyết
255 10/TTr-HĐTV 30/05/2017 Đại hội cổ đông lần I - Tờ trình 10
256 12/QĐ-HĐTV 30/05/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp Đại hội cổ đông lần I - QĐ 12
257 30/05/2017 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp Điều lệ Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp
258 17/05/2017 Nghị quyết Đại hội cổ đông MIE - CTCP lần I
259 17/05/2017 Đơn chuyển nhượng cổ phần
260 17/05/2017 Giấy biên nhận
261 17/05/2017 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cá nhân
262 17/05/2017 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tổ chức
263 2544/UBCK-GSĐC 16/05/2017 VB 2544/UBCK-GSĐC ngày 9/5/2017 chấp thuận HS đăng ký công ty Đại chúng MIE