• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Cập nhật, bổ sung nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Ngày đăng: 04/03/2024
Kính gửi: Quý cổ đông 

 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo tới các cổ đông về cập nhật bổ sung nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau: 
1. Tờ trình 153/ TTr -MIE- HĐQT ngày 04/3/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về cập nhật bổ sung nội dung và thay thế Tờ trình số 127/TTr-MIE-HĐQT ngày 23/2/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
2. Thông tin ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Huy Hải.
 Trân trọng!

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498