• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Ngày đăng: 14/12/2021
Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi Quý cổ đông Quyết định số 1224/QĐ-MIE-HĐQT ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.
Trần trọng.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498