• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Ngày đăng: 29/06/2020
Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông Quyết định số 668/QĐ-MIE-HĐQT ngày 29/6/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Mẹ, Văn phòng Tổng công ty, 03 đơn vị phụ thuộc và Báo cáo hợp nhất toàn Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.
Trân trọng.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498