• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo cập nhật, bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Lần thứ nhất)

Ngày đăng: 15/06/2022
Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo tới các cổ đông về cập nhật, bổ sung nội dung và điều chỉnh tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Lần thứ nhất) sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương như sau:
1 . Chương trình Đại hội.
2.  Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-MIE-HĐQT ngày 15/6/2022.
3. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được ban hành kèm theo Quyết định 492/QĐ-MIE-HĐQT ngày 15/6/2022.
4. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
Trân trọng.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498