• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo cập nhật, bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Lần thứ hai)

Ngày đăng: 22/06/2022
Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo tới các cổ đông về cập nhật, bổ sung nội dung và điều chỉnh tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần thứ hai) sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương như sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Trân trọng.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498