• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo cập nhật, bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Lần thứ ba)

Ngày đăng: 27/06/2022

 

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo tới các cổ đông về cập nhật, bổ sung nội dung và điều chỉnh tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần thứ ba) sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương như sau:
1. Tờ trình số 518/TTr-MIE-HĐQT ngày 27/6/2022 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
2. Bản thông tin ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Thành Đông.
Trân trọng

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498