• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo cập nhật, bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày đăng: 22/06/2023
Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo tới các cổ đông về cập nhật, bổ sung nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương về hồ sơ quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 như sau:

- Tờ trình số 508/TTr-MIE-HĐQT ngày 20/6/2023 về việc thông qua báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022  của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Trân trọng.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498