• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Ngày đăng: 20/01/2022
Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp trân trọng gửi các Quý cổ đông Thông báo số 78/TB-MIE-HĐQT ngày 20/01/2022 về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

Trân trọng

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498