• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo cử cán bộ Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị

Ngày đăng: 01/08/2022
Kính gửi: Cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi các Quý cổ đông thông tin về việc cử cán bộ Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty như sau:
1. Thông báo thay đổi nhân sự.
2. Quyết định cử cán bộ Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty.
3. Danh sách người nội bộ và những người có liên quan.
4. Bản cung cấp thông tin.

Trân trọng.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498