• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc trả cổ tức năm 2020

Ngày đăng: 16/12/2021
Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 21/6/2021 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Tổng công ty);
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị ngày 21/6/2021 của Tổng công ty;
Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-MIE-HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1287/2021-MIE/VSD-ĐK ký ngày 13/12/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:
1. Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty theo danh sách chốt ngày 09/12/2021.
Cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện lấy ý kiến bằng văn bản (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
2. Hình thức lấy ý kiến: Lấy ý kiến bằng văn bản.
3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 17/12/2021
4. Nội dung lấy ý kiến:
4.1. Thông qua việc trả cổ tức năm 2020.
4.2. Thông qua Tờ trình số 1227/TTr-MIE-HĐQT ngày 15/12/2021 của HĐQT về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền như sau:
- Phần lợi nhuận lũy kế còn lại đến năm 2020 là 563.018.363 đồng, sử dụng toàn bộ để chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 0,0396%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 3,96 đồng).
4.3. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.
5. Tài liệu liên quan:
Quý cổ đông vui lòng xem các nội dung nêu trên và thủ tục liên quan đều được đăng tải trên Website Tổng công ty theo địa chỉ: http://www.mie.com.vn (mục cổ đông/tin cổ đông).
6. Thời hạn và phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến
Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đã trả lời) về Tổng công ty, cụ thể như sau:
- Thời hạn: chậm nhất 16 giờ 30 phút ngày 27/12/2021.
- Phương thức gửi: Gửi trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện (thời hạn được tính theo dấu bưu điện): Phiếu lấy ý kiến và Giấy ủy quyền (nếu có) (bản chính do Tổng công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín theo địa chỉ:
+ Người nhận: Ông Nguyễn Hữu Hiển (SĐT cá nhân 0978.978.202)
+ Địa chỉ: Ban Tài chính Kế toán, Tầng 7, tòa nhà MIE, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP; Số 7A Mạc Thị Bưởi - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Trường hợp Tổng công ty không nhận được Phiếu lấy ý kiến hoặc thời điểm Tổng công ty nhận được Phiếu lấy ý kiến trực tiếp hoặc tính theo dấu bưu điện (đối với hình thức gửi bằng đường bưu điện) muộn hơn 16 giờ 30 phút ngày 27/12/2021 thì quyền biểu quyết của Quý cổ đông đối với vấn đề nêu trên được coi là không tham gia biểu quyết.
Trường hợp Phiếu lấy ý kiến không được niêm phong hoặc không còn nguyên niêm phong thì được coi là phiếu không hợp lệ.
7. Trường hợp cần biết thêm thông tin, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0243 825 2501 vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, vui lòng gặp ông Nguyễn Hữu Hiển - Phó Ban Tài chính Kế toán.
Hội đồng quản trị Tổng công ty thông báo để Quý cổ đông biết và thực hiện.
Trân trọng.
Các tài liệu đính kèm Thông báo: xin mời xem bằng cách click vào từng tài liệu.
1. Văn bản số 1235/TB-MIE-HĐQT ngày 16/12/2021 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc trả cổ tức năm 2020.
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc trả cổ tức năm 2020.
3. Giấy ủy quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản .
4. Giấy ủy quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đối với nhóm cổ đông).
5. Hướng dẫn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021.
6. Tờ trình số 1227/TTr-MIE-HĐQT ngày 15/12/2021 về việc thông qua trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.
7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498