• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày đăng: 07/06/2022
Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
 
  
Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian: 08h00 ngày 28 tháng 6 năm 2022 (Thứ Ba).
2. Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung Đại hội được Tổng công ty đăng tải tại địa chỉ: http://www.mie.com.vn  (mục cổ đông/tin cổ đông).
4. Điều kiện tham dự Đại hội:
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty theo danh sách tính đến ngày 26/5/2022.
- Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự (bản chính có chữ ký trực tiếp, trường hợp ủy quyền từ cổ đông tổ chức cần có dấu của tổ chức) về Tổng công ty trước 16h00 ngày 15/6/2022. Khi đến dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi trước đó) để làm thủ tục đăng ký.
- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội lập thành văn bản và gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 20/6/2022.
- Chi tiết liên hệ Ban Tổ chức - Nhân sự theo số điện thoại: 024 3 9348351
- Thông báo này thay cho Giấy mời.
        Quý cổ đông vui lòng thường xuyên cập nhật thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trên website của MIE theo đường dẫn nêu trên.
          Trân trọng

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản)
1. Thông báo mời hợp (kèm mẫu giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền tham dự)
2. Chương trình Đại hội.
3. Quy chế làm việc của Đại hội
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022.
5. Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022.
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.
7. Tờ trình về báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
8. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
10. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của HĐQT, BKS, TGĐ và Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS.
11. Dự thảo Nghị quyết đại hội.
12. Mẫu phiếu biểu quyết

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498