• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày đăng: 02/06/2023
Kính gửi: Quý cổ đông

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
Trụ sở: số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100101379
 
Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian: 08h00 ngày 23 tháng 6 năm 2023 (Thứ Sáu).
2. Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Nội dung chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội:
Chi tiết nội dung, chương trình và các tài liệu Đại hội được đăng tải tại Website Tổng công ty: http://www.mie.com.vn (mục cổ đông/tin cổ đông)
Lưu ý: Tài liệu Đại hội có thể được sửa đổi, bổ sung trước thời điểm khai mạc Đại hội, đề nghị Quý cổ đông thường xuyên truy cập vào Website nêu trên để cập nhật thông tin kịp thời.
4. Điều kiện tham dự Đại hội:
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty theo danh sách tính đến ngày 22/5/2023.
- Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự (bản chính có chữ ký trực tiếp, trường hợp ủy quyền từ cổ đông tổ chức cần có dấu của tổ chức) về Tổng công ty trước 16h00 ngày 09/6/2023. Khi đến dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền  (nếu chưa gửi trước đó) để làm thủ tục đăng ký.
- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội lập thành văn bản và gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 15/6/2023.
- Chi tiết liên hệ Ban Tổ chức - Nhân sự theo số điện thoại: 024 3 9348351
Thông báo này thay cho Giấy mời.
Trân trọng.
            Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản)
 1. Văn bản số 446/TB-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023 Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (kèm mẫu Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền tham dự).
 2. Chương trình Đại hội.
 3. Quyết định số 447/QĐ-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023 ban hành Quy chế làm việc của Đại hội (kèm Quy chế làm việc).
 4. Văn bản số 448/BC-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023 báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023.
 5. Văn bản số 449/BC-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023 Báo cáo công bố tình hình quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023.
 6. Văn bản số 05/BC-MIE-BKS ngày 02/6/2023 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.
 7. Tờ trình số 450/TTr-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023 về việc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 8. Tờ trình số 451/TTr-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp –CTCP.
 9. Tờ trình số 452/TTr-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp –CTCP.
 10. Tờ trình số 453/TTr-MIE-BKS ngày 02/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp –CTCP.
 11. Tờ trình số 454/TTr-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
 12. Tờ trình số 455/TTr-MIE-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
 13. Tờ trình số 456/TTr-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023 về việc thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của HĐQT, BKS, TGĐ & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS.
 14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 15. Mẫu phiếu biểu quyết.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498