• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày đăng: 31/05/2024
Kính gửi: Quý cổ đông

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
Trụ sở: số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100101379
 
Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian: 08h00 ngày 26 tháng 6 năm 2024 (Thứ Tư).
2. Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Nội dung chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội:
Chi tiết nội dung, chương trình và các tài liệu Đại hội được đăng tải tại Website Tổng công ty: http://www.mie.com.vn (mục cổ đông/tin cổ đông)
Lưu ý: Tài liệu Đại hội có thể được sửa đổi, bổ sung trước thời điểm khai mạc Đại hội, đề nghị Quý cổ đông thường xuyên truy cập vào Website nêu trên để cập nhật thông tin kịp thời.
4. Điều kiện tham dự Đại hội:
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty theo danh sách tính đến ngày 20/5/2024.
- Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự (bản chính có chữ ký trực tiếp, trường hợp ủy quyền từ cổ đông tổ chức cần có dấu của tổ chức) về Tổng công ty trước 16h00 ngày 07/6/2024. Khi đến dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền  (nếu chưa gửi trước đó) để làm thủ tục đăng ký.
- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội lập thành văn bản và gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 18/6/2024.
- Chi tiết liên hệ Ban Tổ chức - Nhân sự theo số điện thoại: 024 3 9348351
Thông báo này thay cho Giấy mời.
Trân trọng.

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):
 
  1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
  2. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (kèm Giấy xác nhận tham dự; Giấy uỷ quyền tham dự và Giấy uỷ quyền theo nhóm tham dự ĐHĐCĐTN kèm Danh sách cổ đông uỷ quyền theo nhóm).
  3. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-MIE-HĐQT ngày 31/5/2024 của HĐQT Tổng công ty.
  4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 số 439/BC-MIE-HĐQT ngày 31/5/2024.
  5. Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 số 440/BC-MIE-HĐQT ngày 31/5/2024
  6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 số 09/BC-MIE-BKS ngày 31/5/2024.
  7. Tờ trình số 441/TTr-MIE-HĐQT ngày 31/5/2024 về báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
  8. Tờ trình số 442/TTr-MIE-HĐQT ngày 31/5/2024 về Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
  9. Tờ trình số 10/TTr-MIE-BKS ngày 31/5/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 10. Tờ trình số 443/TTr-MIE-HĐQT ngày 31/5/2024 về việc thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc & Người quản lý khác và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Người quản lý.
  11. Báo cáo các lợi ích liên quan theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp (kèm theo các Biểu mẫu số 01,02 và 03).
  12. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
  13. Mẫu Phiếu biểu quyết

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498