• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo thay đổi nhân sự

Ngày đăng: 01/10/2021
Kính gửi: các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp- CTCP
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp- CTCP trân trọng gửi tới các Quý cổ đông:
1. Thông báo thay đổi nhân sự số 960/TB-MIE-TCNS ngày 01/10/2021
2. Quyết định số 959/QĐ-MIE-HĐQT ngày 01/10/2021 về việc cử cán bộ làm Thư ký Hội đồng Quản trị Tổng công ty
3. Bản cung cấp thông tin (bà Nguyễn Thị Minh Tâm) ngày 01/10/2021
Trân trọng.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498