• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo thay đổi nhân sự Phó Tổng giám đốc

Ngày đăng: 25/05/2023
Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi các quý cổ đông:
1. Văn bản số 414/TB-MIE-TCNS ngày 25/5/2023 thông báo thay đổi nhân sự Bà Trần Thị Thu Trang không còn đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty;
2. Nghị quyết số 18/NQ-MIE-HĐQT ngày 25/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất để bà Trần Thị Thu Trang thôi chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
Trân trọng

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498