• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cố đông thường niên năm 2022

Ngày đăng: 06/04/2022
Kính gửi: Cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cố đông thường niên năm 2022 như sau:
1. Thời gian tổ chức Đại hội: 1/2 ngày, dự kiến cuối tháng 5 năm 2022.
2. Hủy ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 15/4/2022.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 27/4/2022
Chi tiết xin mời xem:
- Nghị quyết số 16/NQ-MIE-HĐQT ngày 06/04/2022 về thay đổi một số nội dung liên quan đến Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 04/NQ-MIE-HĐQT ngày 24/3/2022.
- Thông báo số 246/TB-MIE-HĐQT ngày 06/4/2022 về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Trân trọng.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498