• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cố đông thường niên năm 2022 (lần 2)

Ngày đăng: 05/05/2022
Kính gửi: Cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cố đông thường niên năm 2022 (lần thứ 2) như sau:
1. Thời gian tổ chức Đại hội: 1/2 ngày, dự kiến cuối tháng 6 năm 2022.
2. Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 29/4/2022.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 26/5/2022
Chi tiết xin mời xem:
- Nghị quyết số 19/NQ-MIE-HĐQT ngày 05/05/2022 về thay đổi một số nội dung liên quan đến Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 16/NQ-MIE-HĐQT ngày 06/4/2022.
- Thông báo số 347/TB-MIE-HĐQT ngày 05/5/2022 về việc hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập ngày 29/4/2022.
Trân trọng.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498