• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cố đông bất thường năm 2022

Ngày đăng: 22/09/2022
Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo:
1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: dự kiến ngày 07/11/2022;
2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: ngày 12/10/2022.
Chi tiết xin mời xem Nghị quyết số 46/NQ-MIE-HĐQT ngày 22/9/2022.
Trân trọng thông báo.

Bài viết liên quan

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498