• Chào mừng bạn đến với MIE
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)
MACHINES & INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION
Tìm kiếm thông tin

Văn bản tài liệu

Văn bản tài liệu
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Đơn vị ban hành Trích yếu nội dung
1 13/04/2021 Cập nhật ND về ngành nghề KD theo giấy xác nhận về thay đổi ĐKDN ngày 27/4/2020
2 01/QĐ-MIE-BKS 13/04/2021 Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát MIE theo QĐ số 01/QĐ-MIE-BKS ngày 6
3 588/QĐ-MIE-HĐQT 13/04/2021 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị MIE theo QĐ số 588/QĐ-MIE-HĐQT
4 467/QĐ-MIE-HĐQT 13/04/2021 QĐ 467/QĐ-MIE-HĐQT ngày 4/5/2018 Bổ sung sửa đổi quy chế công bố thông tin
5 900/QĐ-MIE-HĐQT 13/04/2021 Quy chế công bố thông tin theo QĐ sô 900/QĐ-MIE-HĐQT ngày 12/10/2017
6 08/04/2021 Báo cáo thường niên năm 2020
7 280/QĐ-MIE-TCKT 31/03/2021 QĐ 280/QĐ-MIE-TCCB ngày 31/3/2021 bổ nhiệm PTGĐ Vũ Trung Thực và bản cung cấp thông
8 283/CV-MIE-TCKT 31/03/2021 CV 283/CV-MIE-TCKT, ngày 31/3/2021 giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC
9 282/CV-MIE-TCKT 31/03/2021 CV282/CV-MIE-TCKT giải trình CL số liệu BCTC hợp nhất 2020 đã kiểm toán
10 31/03/2021 BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán
11 244/CV-MIE-TCKT 22/03/2021 CV 244/CV-MIE-TCKT giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC công ty Mẹ 2020
12 243/CV-MIE-TCKT 22/03/2021 CV 243/CV-MIE-TCKt ngày 22/3/2021 giải trình CL số liệu BCTC Công ty Mẹ kiểm toán 2020
13 22/03/2021 BCTC Công ty Mẹ năm 2020 đã kiểm toán
14 72/BC-MIE-HĐQT 12/03/2021 Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP năm
15 212/NQ-MIE-HĐQT 12/03/2021 NQ 212/NQ-MIE-HĐQT ngày 12/3/2021 Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
16 186/TB-MIE-VP 09/03/2021 TB số 186/TB-MIE-VP giới thiệu chức danh và chữ ký TGĐ Lê Quốc Hưng
17 08/03/2021 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 10
18 200/TB-MIE-KTKHKT 08/03/2021 TB 200/TB-MIE-KTKHKT ngày 8/3/2021 TB thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp l
19 08/03/2021 Giấy ủy quyền CBTT (ngày 23/2/2021) Ông Lê Quốc Hưng TGĐ uy quyền bà Trang PTGĐ
20 08/03/2021 Bản cung cấp thông tin ông Lê Quốc Hưng TGĐ ngày 23-2-2021
21 136/QĐ-MIE-HĐQT 08/03/2021 QĐ số 136/QĐ-MIE-HĐQT, 23/2/2021 Bổ nhiệm TGĐ Lê Quốc Hưng
22 Cv số 61/CV-MIE-TCNS 08/03/2021 Danh sách cổ đông NN cổ đông lớn chốt ngày 18/5/2020
Bản ghi 101 đến 200 trên tổng 268 bản ghi

Đối tác - khách hàng

7
8
9
1
2
3
4
5
6
(84)(24) 38252498